qkkGsYCB02FQzNYBQpoKmbU07VU1vEjfhQ1BORGAb0bQwsgtyJjw2lhDlm9J097p
Bakgrunn og faglig forankring

Bakgrunn

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) skal sette standarder for rådgivning og annen kundebehandling i finansnæringen. Regelverksutviklingen er en hoveddriver for FinAuts arbeid, og FinAut utvikler og forvalter kompetansestandarder for finansnæringen innenfor:

 • alle fagområder der lovverket stiller krav
 • andre fagområder der det er faglig, praktisk og økonomisk hensiktsmessig

FinAut har utredet en autorisasjonsordning for forsikringsrådgivere i næringsliv etter oppdrag fra Finans Norges ledergruppe. Initiativet kom opprinnelig fra BRS og oppdraget ble utvidet til også å gjelde personforsikring.

I forbindelse med implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, er kravet til dokumentasjon av kompetanse styrket. IDD skiller ikke mellom rådgivning til forbruker og rådgivning til næringsliv. Styret i FinAut besluttet 3 mai 2018 å utrede autorisasjonsordninger for forsikringsrådgivere i næringsliv for å imøtekomme bedriftenes forespørsler om felles bransjeautorisasjon.

Arbeidet med utredningen startet opp i april 2019, og ble delt inn i to faser:

Fase 1: Utvikle en felles fagplan, det vil si hvilke faglige krav som skal gjelde.

Fase 2: Utrede rammer og innhold til en autorisasjonsordning som bygger på den felles fagplanen.

I mai 2020 ble felles fagplaner for personforsikring næringsliv og skadeforsikring næringsliv lansert. Fagplanene er utarbeidet med representanter fra bedriftene og FinAut. Fagplanene har til nå hatt status som anbefalte kompetansestandarder, og flere bedrifter har startet arbeidet med å implementere de i sine opplæringsopplegg. Styret i FinAut besluttet i september 2020 å opprette autorisasjonsordninger i personforsikring og skadeforsikring for næringsliv for å imøtekomme bedriftenes ønsker om felles bransjeautorisasjoner.

Ordningene skal tilby tilstrekkelig dokumentasjon av kompetansen, og være relevant for bedriftene. Kompetanse til å gi tilstrekkelig, men enkel og forståelig informasjon til kundene skal ivaretas gjennom en praktisk prøve som bygger på God skikk. 

 

Begrunnelse for å opprette autorisasjonsordninger i personforsikring og skadeforsikring næringsliv:

 • tilpasning til IDD og til de kravene reglene stiller, dokumentasjon av relevant kompetanse og kompetanseoppdateringer. Se også Finans Norges side om IDD https://www.finansnorge.no/for-medlemmer/idd/ 
 • felles overvåkning av endringer i regelverk
 • drahjelp i kommunikasjon med myndighetsorganer
 • Kravet om å etterleve bransjenormen God skikk og at denne følges opp for rådgivere. Kommentarutgaven i God skikk blir oppdatert med tilpasninger til næringsliv.
 • økt legitimitet gjennom nasjonale prøver (f.eks. overfor tilsynsmyndigheter)
 • kostnadseffektiv dokumentasjon av kompetanse (felles utvikling av prøver, felles registrering av kompetanse, oppdateringer m.m.)
 • økt verdi for kandidatene, en nasjonal autorisasjon henger høyere enn en intern sertifisering
 • økt verdi for bedrifter som ved ansettelser vet hvilken kompetanse ansatte fra andre bedrifter innehar

Det er frivillig for bedriftene å slutte seg til en godkjennings- eller autorisasjonsordning, og bedriften betaler for den/de ordninger den er med i.

 

Faglig forankring

Et midlertidig fagråd for utviklingen av felles fagplaner ble opprettet i juli 2019. Følgende personer var med i det midlertidige fagrådet:

 • Fremtind: Kjersti Davidsen, HR og kompetanseutvikling Marked/organisering
 • Eika forsikring: Mette Karin Vasaasen, Fagkonsulent/underwriter Bedriftsmarkedet
 • IF: Haavard Øverås Moland, Competence manager, Commercial
 • Storebrand: Nina Haugan Bryhn, Fagansvarlig forsikring bedrift
 • Tryg: Mette Osvold, Kompetanseansvarlig
 • Gjensidige: Roy Ditlefsen, Fagsjef prosess og kvalitet
 • FinAut: Lisbeth Lervåg, prosjektleder og Hans Jørgen Lund, testpedagog


Et fast fagråd ble dannet i 2021 med følgende medlemmer:

 • Roy Ditlefsen, Gjensidige Forsikring
 • Nina Haugan Bryhn, Storebrand Forsikring
 • Randi Netland, Tryg Forsikring
 • Elisabeth Daae, Fremtind
 • Tore Vadseth, DNB
 • Lars Christian Otterbeck, KLP
 • Håvard Øverås Moland, If Forsikring