Medlemsbedriften har plikt til å tilrettelegge for og følge opp at God skikk og andre sentrale atferdsnormer følges og til å etablere gode rutiner som sikrer at normbrudd avdekkes og behandles. 

Hvis medlemsbedriften har grunn til å anta at det foreligger gjentatte eller grove brudd på God skikk eller på andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon, til rådgivningen, saksbehandlingen eller til virksomheten, har den plikt til å melde bruddet til FinAut uten ugrunnet opphold. (se FinAuts regelverk § 3-8). 

Saker og spørsmål kan sendes til bruddgodskikk@finaut.no 

 

 

Meld inn saker

Skjema for å tipse, melde inn eller be om vurdering av brudd på God skikk

 

Nedenfor står tidligere saker som FinAut har behandlet:


2022-02-14 Rådgiver autorisert i Sparing og investering ilegges advarsel og pålegges å avlegge og bestå Etikkprøven

Er det investeringsrådgivning å be en kunde om å vente med å foreta ytterligere investering i et produkt? 

Saken gjelder en Rådgiver som sa opp sin stilling i bedriften for å begynne i et annet foretak. Det ble inngått en sluttavtale mellom bedriften og rådgiver hvor opphør av arbeidsforholdet blant annet ble regulert, og med en klausul om selskapets kunder. Rådgiver ble fratatt alle tilganger til systemer og kontorlokaler fra oppsigelsestidspunktet. Bedriften fikk opplyst fra noen kunder om at de hadde vært i kontakt med rådgiver i oppsigelsesperioden. Dette ble bekreftet ved kontroll, som blant annet viste at rådgiver hadde anbefalt en kunde å vente med å investere mer i et produkt. 

Les hele saken
 

2022-01-21 Rådgiver fratas sin autorisasjon i Sparing og investering og i Kreditt 

Saken gjelder en rådgiver autorisert i Sparing og investering og i Kreditt. Rådgiver har gjentatte ganger underslått kunders midler. 
Disiplinærutvalget vurderte at Rådgiver utvilsomt har begått gjentakende og alvorlige brudd på God skikk og andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon og til virksomheten, jf. FinAuts regelverk § 3-8 bokstav b) jf. bokstav c.

Disiplinærutvalgets konklusjon var at rådgiver fratas sin autorisasjon i Sparing og investering og i Kreditt for tre år.

Rådgiver må gjennomføre oppdatert opplæring og avlegge autorisasjonsprøve på nytt før en bedrift eventuelt kan aktivere Rådgivers autorisasjon etter denne perioden. Det er et vilkår at Rådgivers arbeidsgiver anbefaler dette og går god for at vedkommende er skikket, jf. regelverket § 3-8 i).

Les hele saken


2021-08-05 Rådgiver fratatt sin autorisasjon i Sparing og investering for ett år

Saken gjaldt rutiner for å rapportere egenhandel, herunder frist for å rapportere og krav om bindingstid for finansielle instrumenter og å gi investeringsanbefalinger i enkeltaksjer uten at dette inngår i produktspekteret til bedriften og å gi investeringsråd uten å gjennomføre egnethetstest av kunden først. 

Rådgiveren har med dette både brutt interne retningslinjer, verdipapirhandellovens regler og bransjenormen God skikk.

Les hele saken

 

2021-06-10 Rådgiver ilagt advarsel og pålagt å ta etikkprøven på nytt

Saken gjelder en rådgiver autorisert i person- og skadeforsikring.

Bedriften som meldte bruddet, har vist til to konkrete saker hvor de vurderer at rådgiver har opptrådt i strid med interne retningslinjer og med bransjenormen God skikk. Sakene gjelder produksjon av forsikring og urettmessige rabatter.

Disiplinærutvalget vurderte bruddene som grove og gjentatte og God skikk-regel nr. 2 om profesjonalitet og God skikk-regel nr. 6 om interessekonflikter som særlig aktuelle. Disiplinærutvalget uttaler seg også om salgsbaserte avlønningssystemer.

Les hele saken

 

2021-04-21 Rådgiver fratatt autorisasjon i Kreditt og Sparing og investering for 18 måneder

Bransjenormen God skikk: Kreditt, verdivurdering av bolig og sparing i aksjeklubb.

FinAuts disiplinærutvalg har behandlet en ny sak med en rådgiver, autorisert i Sparing og investering og Skadeforsikring og Kreditt og med en del års erfaring i flere finansinstitusjoner.   

Les hele saken her

 

2021-02-22 Rådgiver fratas sin autorisasjon i Kreditt for ett år

To byggelån var tema da styret i FinAut behandlet en sak i oktober i fjor. Saken ble klaget til det særskilte klageorganet som opprettholdt styrets vedtak.

Bedriften som meldte saken, mente at den autoriserte rådgiveren hadde brudd God skikk i to konkrete saker om byggelån ved å belaste byggelånet for annet enn utgifter til boligprosjektet og å belaste lånet for fakturaer uten at kunden godkjente dette. 

Les hele saken her

 

2020-11-18 Rådgiver ilegges advarsel

Saken gjaldt rådgivning innen sparing og investering der kunder har klaget over rådgivningen de har fått. Plikten til å kartlegge kundens situasjon og å dokumentere dette skal sikre god rådgivning.

Bedriften som meldte bruddet, mener at dette ikke er gjort slik det skal etter bransjenormen God skikk og bedriftens interne retningslinjer. Styret i FinAut er enig i dette.  Styret minner om at God skikk også gjelder for bedriften.

Les hele saken her

 

2020-05-20 Rådgiver ilegges advarsel

Når er en samtale med en rådgiver bare en samtale og når får du et råd? Dette var en av flere problemstillinger i en sak om brudd på bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling som styret i FinAut behandlet i mai.

Bedriften mente at det i eposter og telefonsamtaler var gitt råd. Rådgiver på sin side mente at dette kun var innledende samtaler hvor rådgiver var kundens sparringspartner og ga generelle råd, noe som ikke kan regnes som rådgivning.

Les hele saken her

 

 

2020-04-02 Rådgiver ilegges advarsel

Bedriften anfører at Rådgiver har lagt opp sin egen innboforsikring, med en rabatt han ikke hadde krav på. Avtalen ble akseptert av en annen rådgiver. Rådgiver har også endret betalingsfrekvens på sin egen avtale fra kvartalsvis til månedlig betaling. Videre anfører Bedriften at Rådgiver har endret "gyldig til dato" på sin egen bilforsikring. Konsekvensen av denne endringen er at Rådgiver ville fått en større bonus (rabatt) på forsikringen tidligere enn han har krav på. I tillegg ble det lagt inn helkunderabatt av en annen rådgiver som Rådgiver ikke hadde krav på.

Bedriften anfører at tillitten til rådgiver er svekket som følge av de ovennevnte bruddene på de etiske retningslinjene.

Les saken her

 

 

2020-03-25 Rådgiver ilegges advarsel

Saken gjelder en rådgiver autorisert i skadeforsikring som har løyet til kundene om hva Bedriftens vilkår ikke dekker, for at Arbeidsgivers egne vilkår skal fremstå bedre. Dette er klare brudd på God skikk-regel nr. 5 om informasjon. Bruddene har ifølge Bedriften skjedd i forbindelse med at Rådgiver har kontaktet kunder som har flyttet forsikringsavtaler fra Arbeidsgiver til Bedriften. 

Les saken her

 

 

2020-01-15 Rådgiver fratatt sin autorisasjon for tre år

Saken gjelder en rådgiver autorisert i skadeforsikring sine brudd på God skikk-regel nr. 2 profesjonalitet og nr 6. interessekonflikt.

Les saken her

 

 

2019-09-25 Rådgiver fratatt autorisasjon

Saken gjelder en AFR-autorisert rådgiver sine brudd på God skikk-regel nr. 2 profesjonalitet og nr 6. interessekonflikt 

Les saken her.

 

 

2019-05-07 Rådgiver gitt advarsel

Saken gjelder på brudd på God skikk, brudd på eksternt regelverk og brudd på interne retningslinjer ved brudd på bestemmelser om egenhandel ved to tilfeller og mangler/feil ved dokumentasjon.

Les saken her.

 

 

2018-12-05 Rådgiver fratatt sin AFR-autorisasjon og GOS-godkjenning

Saken gjelder en GOS- og AFR-autorisert rådgiver sitt brudd på God skikk og brudd på interne retningslinjer.

Les saken her.

 

 

2018-11-05 Rådgiver fratatt sin godkjenning i GOS

Saken gjelder en rådgiver godkjent etter Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) sitt brudd på finansbedriftens regler om taushetsplikt, arbeidsavtale og medvirkning til svik i skadesak.

Les saken her.

 

 

2017-07-03 Autorisert finansiell rådgiver er gitt en advarsel på grunn av gjentatte brudd på reglement, policy og rutiner på kredittområdet

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgivers (Rådgiver) gjentatte brudd på finansbedriftens (Bedriften) reglement, policy og rutiner på kredittområdet i perioden 2012 til 2016. Rådgiver har tidligere mottatt advarsel for brudd på kredittreglementet og jobber nå i annen stilling i Bedriften.

Les saken her.

 

 

2017-05-12 Finansiell rådgiver fratatt autorisasjon

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgiver (Rådgiver) som over flere år har mottatt til sammen NOK 10,2 millioner i forbindelse med sin rådgivning av en kunde og dennes selskap. Overførslene har skjedd uten at det foreligger noen form for dokumentasjon. Telefonsamtalene er heller ikke dokumentert, og overførslene, benevnt som gaver, er ikke rapportert til arbeidsgiver.

Les saken her.