zczhgzzS1AbkiYcD7THo9nBVmVuICQHZDtvWbRk7eA1it1NV6rZ7CesAVyFytRM6

2017-07-03 Autorisert finansiell rådgiver gitt advarsel

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgivers (Rådgiver) gjentatte brudd på finansbedriftens (Bedriften) reglement, policy og rutiner på kredittområdet i perioden 2012 til 2016. Rådgiver har tidligere mottatt advarsel for brudd på kredittreglementet og jobber nå i annen stilling i Bedriften.

 

Rådgiver har jobbet i bank siden 1983, siden 2003 som finansrådgiver. Siden 2012 har vedkommende vært ansatt i Bedriften. I saken er det trukket inn en rekke interne regler, rutiner og retningslinjer. Med unntak for boliglånsforskriften er ovennevnte regelverk internt, samtidig som det interne regelverket i stor grad reflekterer allmenne atferdsnormer på kredittområdet i finansbedriftene.  

Styret vil understreke at en finansiell rådgivers utøvelse av dårlig bankhåndverk på kredittområdet isolert sett ikke er tilstrekkelig for advarsel eller fratakelse av autorisasjon som finansiell rådgiver. For at brudd på sentrale atferdsregler på kredittområdet skal bli sanksjonert, må det enten foreligge gjentatte pliktbrudd eller pliktbruddet må være grovt. I foreliggende sak finner styret at det foreligger gjentatte brudd på relevante og sentrale atferdsnormer.

Bruddene er etter styrets vurdering egnet til å svekke tilliten til rådgiveren/selgeren, som i gjentatte saker ikke synes å ha tatt viktig internt regelverk på kredittområdet på alvor. Det er nærliggende at bruddene også er egnet til å svekke tilliten til eventuell finansiell rådgivning, selv om styret ikke har godt nok grunnlag til å konkludere med dette. Etter styrets vurdering er rådgivers forhold imidlertid egnet til å svekke tilliten til virksomheten som sådan, om enn ikke i svært stor grad.

Etter en konkret vurdering av de innmeldte saker, finner styret at det foreligger gjentatte brudd på «andre sentrale atferdsnormer» av et slikt omfang at advarsel må gis. I vurderingen av sanksjon har styret særlig lagt vekt på at bruddene har skjedd utenfor det direkte anvendelsesområdet for god rådgivningsskikk, og at bruddene, hver for seg og samlet, ikke er så grove at de berettiger noen strengere sanksjon.

 

Les styrets fullstendige behandling her