q4y7wpXsEjZbgeOXJu4owuMfP2J4V8LXmpNazRBWZtaRuuFgNvA02nmrrP71yGET
2022-12-19 Rådgiver fratas sin autorisasjon i sparing og investering, kreditt, skadeforsikring og personforsikring for ett år

Bakgrunn og saksbehandling

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) mottok høsten 2022 melding (Meldingen) fra medlemsforetaket (Bedriften) om en rådgivers (Rådgiver) mulige brudd på "God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling", jf. FinAuts regelverk § 3-8. 
FinAut oversendte Meldingen med dokumentasjon til Rådgiver. Rådgiver svarte samme dag, og Rådgivers svar ble deretter sendt Bedriften for uttalelse. Siste kommentar ble mottatt fra Rådgiver noen dager etter dette. 
Bedriften og Rådgiver har dermed hatt innsynsrett i saksdokumentene fremlagt for FinAut og fått anledning til å uttale seg. 
Disiplinærutvalget finner at saken er godt nok opplyst og for øvrig er egnet for behandling i FinAut, jf. FinAuts regelverk § 3-8 g). 
 

Saksfremstilling

Innledning

Rådgiver ble autorisert i henhold til Autorisasjonsordningen for sparing og investering, kreditt, skadeforsikring og personforsikring for noen år siden. 

I henhold til FinAuts regelverk § 3-8 c) ble Rådgivers status satt til "hvilende" av FinAuts administrasjon ved mottak av Meldingen. Rådgiver er ikke lenger tilknyttet Bedriften.

Rådgiver er ikke tidligere ilagt advarsel eller andre sanksjoner fra FinAut.
 

Bedriftens anførsler

Bedriften anfører at det gjennom compliance-kontroll ble avdekket at Rådgiver overførte kr 2000,- fra en kundes konto (Kunden) til Rådgivers egen konto. Ytterligere undersøkelser ble iverksatt og dette viste at Rådgiver gjentatte ganger den dagen transaksjonen ble gjennomført, samt også dagen etter, har gjort oppslag på kundens konto. Bedriften opplyser at Rådgiver ikke har gitt noen forklaring på hvorfor transaksjonen er gjennomført. 

Bedriften anfører at Rådgiver har brutt interne retningslinjer og God Skikk. 
Bedriften opplyser at Rådgiver har sluttet i Bedriften og skal tiltre som rådgiver i et annen foretak. 
 

Rådgivers anførsler 

Rådgiver uttaler at dette er en helt uforståelig sak og at Rådgiver fremdeles ikke kan forstå hva som har skjedd i denne perioden. Det har vært en krevende periode for Rådgiver både privat og på jobb (…). Dette medfører at Rådgiver på ingen som helst måte klarer å huske eller erindre at transaksjonen kan ha skjedd. 

Rådgiver kan ikke forstå hvorfor hen etter flere år i Bedriften, med en lysende fremtid, skulle tenke at det ville være lurt å føre kr 2.000 på egen konto. Rådgiver opplyser å være klar over at alle bevegelser blir loggført og overvåket, og at det å foreta en slik transaksjon ville være ødeleggende for karrieren. Så snart Rådgiver ble kjent med saken sjekket Rådgiver sin kontoutskrift og ba om at midlene umiddelbart skulle refunderes til Kunden. 

Rådgiver anser det som en ren svertekampanje etter at Bedriften ble sur over at Rådgiver valgte å gå over i en stilling hos en annen bedrift, (…) 

Rådgiver opplyser å klare seg godt økonomisk og at Rådgiver aldri på noe tidspunkt har hatt intensjoner om å gjøre noe ulovlig.

 

Disiplinærutvalgets vurdering

Vurdering av brudd på God skikk

Disiplinærutvalget i FinAut skal ta stilling til om Rådgiver har begått alvorlige eller gjentagende brudd på God skikk eller på andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon, til rådgivningen, saksbehandlingen eller til virksomheten, jf. FinAuts regelverk § 3 8 bokstav b). Disiplinærutvalget skal ifølge samme bestemmelse så ta stilling til om eventuelt brudd skal ilegges sanksjon. 

Rådgiver har ikke fremsatt noen innsigelser til faktum i Meldingen. Disiplinærutvalget legger til grunn at Rådgiver overførte kr 2000,- fra Kunden til Rådgivers konto, og at Rådgiver har gjort oppslag på Kundens konto flere ganger før og etter transaksjonen. 
Å overføre midler fra kunders konto til seg selv innebærer klart brudd på God skikk, herunder formålet med reglene, som er å sikre at kundens interesser og behov blir ivaretatt på beste måte. 

Det at kunder kan være trygge på at ansatte ikke misbruker tilgangen til kundens kontoer, er avgjørende for tilliten til bransjen, og en uberettiget overføring fra en kundekonto er derfor i seg selv svært alvorlig. Uberettigede oppslag på kunders konti er mindre alvorlig enn en uberettiget overføring, men det er like fullt alvorlig brudd.  

Disiplinærutvalget vurderer at Rådgiver utvilsomt har begått alvorlige brudd på God skikk og andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon og til virksomheten, jf. FinAuts regelverk § 3-8 bokstav b) jf. bokstav c. Disiplinærutvalget finner ikke at mye overtidsjobbing eller hardt arbeidspress i perioden er formildende i saken. 

I det følgende vil Disiplinærutvalget vurdere om Rådgiver skal ilegges sanksjoner.
 

Vurdering av sanksjoner

I henhold til FinAuts regelverk § 3-8 bokstav c) kan Disiplinærutvalget ilegge følgende sanksjoner:

1.    Advarsel. I tillegg kan det gis relevante sanksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. For eksempel tilleggsopplæring og veiledning og kontroll.
2.    Fratakelse. Inntil 3 år avhengig av alvorlighetsgrad. I tillegg kan det gis relevante sanksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. For eksempel tilleggsopplæring og veiledning og kontroll.

Det fremgår videre at følgende forhold særlig bør vektlegges i vurderingen av saken: 
Handlingens grovhet, om kunder, markedets integritet eller bransjens omdømme er blitt skadelidende, den ansattes stilling og erfaring, den ansattes medvirkning til opplysning i saken, tiden mellom handlingen og behandling av sanksjonssaken, om advarsel tidligere er gitt samt finansbedriftens rolle.

Bruddene på God skikk er som nevnt vurdert å være alvorlige. Rådgiver har misbrukt sin stilling til å berike seg selv på kundenes bekostning, samt å gjøre oppslag på kundekonto uten berettiget grunn. Markedets integritet og bransjens omdømme svekkes klart av slike handlinger. Disiplinærutvalget finner dette svært alvorlig. At Rådgiver har tilbakeført midlene etter at Bedriften oppdaget forholdet er ikke avgjørende. Disiplinærutvalget finner det ikke tvilsomt at Rådgivers brudd må sanksjoneres. 

I denne saken er det tale om overføring av et relativt lite beløp, og meldingen gjelder kun én overføring og enkelte urettmessige oppslag på kontoen til én kunde. Dette er argumenter som etter Disiplinærutvalgets vurdering trekker i retning av at bruddet kan sanksjoneres med en advarsel. 

Disiplinærutvalget har imidlertid kommet til at Rådgivers brudd på God skikk, i form av overføringen av kr 2.000, - fra Kunden til Rådgiver, er et så grunnleggende tillitsbrudd at det ut fra en grundig vurdering av alvorlighetsgraden må sanksjoneres med fratakelse av autorisasjon. Rådgiver opplyser å ikke huske noe av hendelsen og viser til krevende omstendigheter for Rådgiver personlig i perioden handlingene fant sted. Disiplinærutvalget vurderer at dette ikke kan få betydning for valg av sanksjon. Disiplinærutvalget legger også noe vekt på at det har gått relativt kort tid fra handlingene ble begått og behandlingen av denne saken. 

Disiplinærutvalget kan ilegge sanksjon om fratakelse i inntil tre år avhengig av alvorlighetsgrad. Etter Disiplinærutvalgets oppfatning er misbruk av kunders kontoer av en slik alvorlig karakter at FinAuts strengeste sanksjon, med fratakelse i tre år, i utgangspunktet må vurderes. I lys av at overføringen som nevnt gjelder én overføring av et relativt lite beløp og enkelte urettmessige oppslag på kontoen til én kunde, har Disiplinærutvalget konkludert med at Rådgivers brudd på God skikk sanksjoneres med fratakelse i ett år.

Det følger av FinAuts regelverk at Brudd på God skikk eller andre sentrale atferdsnormer innenfor én autorisasjonsordning, kan få følger også for andre autorisasjoner innenfor FinAuts autorisasjonsordninger. Disiplinærutvalgets vurdering er at brudd på formålet med God skikk, som er å sikre at kundens interesser og behov blir ivaretatt på beste måte, medfører at sanksjoner som ilegges skal gjelde alle autorisasjoner. 

Etter en samlet vurdering har Disiplinærutvalget kommet til at Rådgiver fratas sine autorisasjoner i sparing og investering, kreditt, skadeforsikring og personforsikring for ett år. Rådgiver må gjennomføre oppdatert opplæring og avlegge autorisasjonsprøve på nytt før en medlemsbedrift eventuelt kan aktivere Rådgivers autorisasjon etter denne perioden. Det er et vilkår at Rådgivers arbeidsgiver anbefaler dette og går god for at vedkommende er skikket, jf. regelverket § 3-8 i). 
 

Disiplinærutvalgets konklusjon

Rådgiver fratas sin autorisasjon i sparing og investering, kreditt, skadeforsikring og personforsikring for ett år. 

Fratakelsen gjelder i ett år fra autorisasjonene ble satt til hvilende. 

Avgjørelsen kan påklages av Rådgiver til det særskilte klageorganet innen fire uker etter at Disiplinærutvalgets avgjørelse ble meddelt Rådgiver, jf. regelverket § 3-8 c) siste ledd.
 

Klage

Saken ble av rådgiver klaget til det særskilte klageorganet (jfr. FinAuts regelverk § 3-8 c, siste ledd) som opprettholdt Disiplinærutvalgets vedtak. 
 

Disiplinærutvalgets fullstendige behandling i anonymisert versjon (PDF)

Se flere saker om brudd på God skikk