2023-06-29 Rådgiver fratas sin autorisasjon i skadeforsikring - ville øke salget

Rådgiver har brutt God skikk ved å sende falske tekstmeldinger til kunder. Bakgrunnen for rådgivers handlinger var at hen hadde hatt en måned med mindre salg og ville «fylle måneden».

Disiplinærutvalget understreker– på generelt grunnlag – viktigheten av at bedriftenes rutiner og systemer bygger opp under God skikk. Samtidig vil Disiplinærutvalget understreke at rådgiver har et selvstendig ansvar for å etterleve reglene. 

Bedriften har anført at rådgiver har brutt God skikk ved å sende falske tekstmeldinger til kunder i et konkurrerende forsikringsselskap med informasjon om at kundens selskap ikke lenger skulle tilby de forsikringene kunden hadde, i den hensikt å deretter kontakte kundene for å få de til å bytte forsikringsselskap til rådgivers selskap. Faktum er ikke bestridt av rådgiver som har vist stor anger. 

Etter Disiplinærutvalgets vurdering er det klart at rådgivers handlinger medfører alvorlige brudd på God skikk. Det å sende falske tekstmeldinger på vegne av et annet foretak med den hensikt at forsikringskunder skal bytte forsikringsleverandør på feilaktig grunnlag, er en svikaktig handling. Dette er klart egnet til å skade både markedets integritet og bransjens omdømme. Etter Disiplinærutvalgets vurdering er det klart at rådgiver må sanksjoneres med fratakelse av autorisasjon.  

Det kommer frem at bakgrunnen for rådgivers handlinger var at rådgiver hadde hatt en måned med mindre salg og ville «fylle måneden». Dette kan trekke i retning av at rådgiver har blitt utsatt for et salgspress. Disiplinærutvalget har imidlertid ingen konkrete holdepunkter for dette, men understreker likevel – på generelt grunnlag – viktigheten av at bedriftenes rutiner og systemer bygger opp under God skikk. Samtidig vil Disiplinærutvalget understreke at Rådgiver har et selvstendig ansvar for å etterleve reglene. 

I vurderingen av hvor lenge Rådgiver skal fratas autorisasjon, har Disiplinærutvalget, i formildende retning, lagt noe vekt på at rådgiver har bidratt til å opplyse saken. 

Etter en samlet vurdering har Disiplinærutvalget kommet til at Rådgiver fratas sin autorisasjon i skadeforsikring.  

Rådgiver må vente til perioden for fratakelsen på 18 måneder er over før rådgiver kan søke om å avlegge autorisasjonsprøver på nytt. Det er et vilkår at rådgivers arbeidsgiver anbefaler dette og går god for at vedkommende er skikket. 
 

 

Disiplinærutvalgets fullstendige behandling i anonymisert versjon (PDF)

Se flere saker om brudd på God skikk