Rammeverk for Praktisk prøve GOS

Rammeverk for Praktisk prøve AFR

Rammeverk for Praktisk prøve Personforsikring

Anvendelse av kompetansen

I den praktiske prøven skal kandidatene vise at de mestrer rådgivning og God skikk i praksis. Den praktiske prøven gjennomføres i bedriften. Dette er nærmere omtalt i rammeverk for praktisk prøve. Kandidaten må først ha bestått kunnskapsprøven for å ha rett til å gå opp til praktisk prøve. Elektronisk prøve i etisk dilemma kan avlegges både før og etter praktisk prøve. Dette er det opp til den enkelte bedrift i samråd med aktuell kandidat å avgjøre.

Rollespill med utgangspunkt i et case

Kandidatene vil på forhånd få utdelt et case som vil inneholde vanlige kundeopplysninger.

To sensorer

I den fysiske praktiske prøven er det to sensorer. Den ene sensoren spiller kunden. Den andre sensoren er uavhengig. Det vil si at vedkommende ikke skal ha relasjoner til kandidaten. I praksis betyr det at sensoren skal komme fra en annen enhet i bedriften, eller fra en annen bedrift enn kandidaten.

AFR

I AFR kan praktisk prøve gjennomføres

  • som to kundemøter
  • som ett enkelt møte
  • som telefon- eller nettmøte

Praktisk prøve som to kundemøter

Rollespillet vil gjennomføres som to kundemøter. I det første kundemøtet prøves kandidatene i evnen til å avdekke kundenes behov. I det andre kundemøtet skal kandidatene presentere sine forslag til løsninger. Mellom de to kundemøtene får kandidatene tid til å forberede en løsning som skal presenteres for kunden(sensor). Total tidsramme er 3,5 timer.

Praktisk prøve som ett møte

Hele kundesamtalen med behovsavdekking og utarbeidelse og presentasjon av løsningsforslag gjennomføres som ett sammenhengende møte. Utskrift og overlevering av dokumentasjon gjøres utenfor denne tidsfristen. Det er kandidaten som har ansvaret for å disponere tiden. Gjennomføring av denne formen for praktiske prøven settes til totalt 2 timer.

Praktisk prøve som nett- eller telefonmøte

Finansbedriftene kan gjennomføre praktisk prøve som nettmøte eller telefonmøte. De faglige kravene som stilles er de samme som ellers. Under selve prøven skal kandidaten sitte på eget rom og ha kontakt med sensorene via skjerm eller telefon. 

Skadeforsikring

Rollespillet gjennomføres som ett kundemøte på totalt 60 minutter. Prøvene bygges på relevante, gjenkjennbare cases for de ulike roller i bedriftenes kunderettede apparat. Det tilbys kombinerte casebeskrivelser som gjør det mulig å slå sammen praktisk prøve i Skadeforsikring og praktisk prøve i AFR til én prøve.

Simulering (Skadeforsikring)

Medlemsbedriftene har anledning til å gjennomføre praktisk prøve via et simuleringsprogram. Simuleringen leveres av eksterne opplæringsleverandører, men FinAut sikrer at kandidater som gjennomfører simuleringsprogrammet bedømmes etter samme prinsipper og på samme nivå som ved rollespill. 

Personforsikring

I Personforsikring gjennomføres praktisk prøve som ett møte, enten fysisk eller som telefon- eller nettmøte.

Hele kundesamtalen med behovsavdekking og utarbeidelse og presentasjon av løsningsforslag gjennomføres som ett sammenhengende møte. Gjennomføring av prøven settes til totalt 1,5 timer. Utskrift og overlevering av dokumentasjon gjøres utenfor denne tidsfristen. Det er kandidaten som har ansvaret for å disponere tiden.

Fritak

Praktisk prøve gjennomført i AFR gir fritak for praktisk prøve i Skadeforsikring og Personforsikring. 
Praktisk prøve gjennomført i Personforsikring gir fritak for praktisk prøve i Skadeforsikring. 

Kandidater som skal avlegge praktisk prøve i AFR og Skadeforsikring, kan avlegge én samlet prøve. I disse tilfellene benyttes kombinert case og vurderingskriterier tilpasset tilleggskrav som gjelder spesielt for skadeforsikring.