Mandat for disiplinærutvalget

FinAuts disiplinærutvalg oppnevnes av FinAuts styre. Mandatet er vedtatt av FinAuts styre 10.02.2021.

FinAuts disiplinærutvalg har tre medlemmer:

  • Et eksternt medlem med juridisk kompetanse og kompetanse innenfor reglene som regulerer finansiell rådgivning; Lov om verdipapirhandel, bransjenormen God skikk mv.
  • Et medlem fra FinAuts administrasjon med juridisk kompetanse
  • Et bedriftsuavhengig medlem fra FinAuts styre med juridisk kompetanse

Funksjonstiden er to år.
 

Disiplinærutvalgets oppgaver

Utvalgets oppgaver er å:

  • Behandle saker som gjelder brudd på God skikk etter regelverket § 3 – 8. Styret orienteres om avgjørelser. Saker av prinsipiell karakter kan legges frem for styret til behandling.
  • Forberede og innstille overfor styret i saker som gjelder brudd på medlemsforetakets forpliktelser etter § 1 – 3.

Som et resultat av forberedelsen av saker, kan disiplinærutvalget avgjøre om saken skal behandles av styret eller avvises. Ved avvisning av saker orienteres styret. Styret er ankeinstans.

Disiplinærutvalget trer sammen ved behov. Sekretariatet yter den nødvendige praktiske bistand i saksbehandlingen.