1. FinAuts disiplinærutvalg oppnevnes av FinAuts styre og har tre medlemmer:

  • Et eksternt medlem med juridisk kompetanse og kompetanse innenfor reglene som regulerer finansiell rådgivning; Lov om verdipapirhandel, God skikk m.v.
  • Et medlem fra FinAuts administrasjon med juridisk kompetanse
  • Leder av FinAuts administrasjon 

Funksjonstiden er to år.

 

2. Disiplinærutvalgets oppgaver

Utvalgets oppgaver er å forberede og innstille overfor styret i saker som gjelder

  • brudd på God skikk etter regelverket § 3 - 8
  • brudd på medlemsforetakets forpliktelser etter § 2 - 3

 

3. Som et resultat av forberedelsen av saker, kan utvalget avgjøre om saken skal behandles av styret eller avvises. Ved avvisning av saker orienteres styret. Styret er ankeinstans.

 

4. Disiplinærutvalget trer sammen ved behov. Sekretariatet yter den nødvendige praktiske bistand i saksbehandlingen.

 

Mandatet er vedtatt av FinAuts styre. Siste endret 24.8.2017 ved utvidelse fra to til tre medlemmer.