Autorisasjons- og godkjenningsordningene har fire fagråd – ett for autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) og Kreditt og to fagråd i forsikring; skadeforsikring og personforsikring. Det fjerde fagrådet har ansvar for tverrfaglige emneområder.

Fagrådene oppnevnes av de relevante bransjestyrene og har det antall medlemmer som er nødvendig for å dekke alle emneområder i den enkelte ordning. Antallet medlemmer vil derfor kunne variere.  Fagrådet for de tverrfaglige emneområdene utgår fra de øvrige fagrådene slik at kontinuiteten i det samlede arbeidet sikres. 
Ved oppnevning til AFRs fagråd konsulteres Verdipapirfondenes forening.
Oppnevningsperioden er to år. Ved første gangs oppnevning gis halvparten av medlemmene en funksjonstid på ett år slik at kontinuiteten i arbeidet sikres.

Fagrådene er ordningenes operative organ i faglige spørsmål. Sammen med fellesstyret er fagrådene faglige garantister for innholdet i ordningene.

Fagrådenes oppgaver:

1. Fagrådenes hovedoppgave er å forvalte fagplanen og videreutvikle det faglige innholdet i den enkelte ordning. Arbeidet forankres i det relevante bransjestyre. Fagrådene ivaretar også samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører. Dette innebærer at fagrådene har det operative ansvaret for utvikling og vedlikehold av innholdet i testdatabaser og øvrig prøveopplegg og for rammeverk for prøvene.

2. Fagrådene skal dessuten

Gjennom en årlig fagplan for oppdatering tilrettelegge for vedlikehold av kompetanse

Ta initiativ til revisjon av kompetansekrav når det er påkrevet

Fremlegge forslag til reviderte kompetansekrav

3. Saker som gjelder vesentlige endringer i fagplanene og rammeverk for prøvene forelegges for fellesstyret.  

4. Fagrådslederne har et felles ansvar for at både den enkelte ordnings særpreg og helhetsperspektivet ivaretas.   Sekretariatet koordinerer arbeidet med grenseflatene mellom ordningene.

5. Fagrådene rapporterer til styret.

 

Utdyping av mandatet for tverrgående fagråd:

(vedtatt i fellesstyret 13. mars 2014)

Det tverrfaglige emneområdene utgår fra de øvrige fagrådene slik at kontinuiteten i det samlede arbeidet sikres (ref. mandatet).

I tillegg oppnevnes fagekspertise i etikk og ressurspersoner med kompetanse fra de praktiske prøvene i bedriftene (f.eks. sensorer) dersom dette ikke dekkes av representanter som utgår fra de øvrige fagrådene.

Tverrgående fagråd har et spesielt ansvar for:

  • fagplan og innhold i kunnskapsprøven gjeldende de tverrgående emner
  • godkjenning og videreutvikling av målepunkter og innhold i det interaktive etikkprogrammet
  • casebase, sensormateriell og innhold i de praktiske prøvene
  • innholdet i aktuelt felles pensum til tverrgående emner:
    • Mot og tillit
    • Kommentarhefte til God skikk