Mandat for fagrådene

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) har fem fagråd. Dette er fagråd innenfor fagområdene Sparing og investering og Kreditt, Personforsikring, Skadeforsikring, Forsikring Næringsliv, samt et fagråd med ansvar for tverrfaglige emneområder.

Fagrådene oppnevnes av styret og har det antall medlemmer som er nødvendig for å dekke alle emneområder i den enkelte ordning. Antallet medlemmer vil derfor kunne variere.  Fagrådet for de tverrfaglige emneområdene utgår fra de øvrige fagrådene slik at kontinuiteten i det samlede arbeidet sikres.

Ved oppnevning til fagrådet for Sparing og investering konsulteres Verdipapirfondenes forening.

Oppnevningsperioden er to år. Ved første gangs oppnevning gis halvparten av medlemmene en funksjonstid på ett år slik at kontinuiteten i arbeidet sikres.

Fagrådene er ordningenes operative organ i faglige spørsmål. Sammen med styret er fagrådene faglige garantister for innholdet i ordningene. Dette gjelder også for Autorisasjonsordningen for digitale rådgivningsløsninger, slik at samme fagråd behandler faglige spørsmål, uavhengig av hvilken kanal kunden benytter og hvilken teknologi som benyttes.

 

Fagrådenes oppgaver:

 1. Fagrådenes hovedoppgave er å forvalte fagplanen og videreutvikle det faglige innholdet i den enkelte ordning. Dette innebærer at fagrådene har det operative ansvaret for utvikling og vedlikehold av innholdet i testdatabaser og øvrig prøveopplegg og for rammeverk for prøvene. Fagrådene har også det operative ansvaret for utvikling og oppdatering av det faglige innholdet i sjekklistene for digitale kundeløsninger, herunder robotrådgivning, innen de enkelte fagområdene.

 2. Fagrådene skal dessuten:
  • Gjennom en årlig fagplan for oppdatering tilrettelegge for vedlikehold av kompetanse

  • Ta initiativ til revisjon av kompetansekrav når det er påkrevet

  • Fremlegge forslag til reviderte kompetansekrav

 3. Saker som gjelder vesentlige endringer i fagplanene og rammeverk for prøvene, samt vesentlige endringer i sjekklistene, forelegges for styret. 

 4. Fagrådslederne har et felles ansvar for at både den enkelte ordnings særpreg og helhetsperspektivet ivaretas. Sekretariatet koordinerer arbeidet med grenseflatene mellom ordningene.

 5. Fagrådene rapporterer til styret.