Mandat for FinAuts særskilt klageorgan

1. FinAuts særskilt klageorgan oppnevnes av styret i FinAut og har tre medlemmer:

  • En jurist/advokat foreslått av Finansforbundet
  • En jurist/advokat foreslått av Finans Norge
  • En ekstern/uavhengig jurist/advokat

Klageorganets eksterne medlem skal være organets leder.

Funksjonstiden for samtlige er to år.

 

2. Det særskilte klageorganet er klageinstans i saker der autoriserte rådgivere etter beslutning i FinAut har mistet sin autorisasjon eller har fått en advarsel som følge av gjentatte eller grove brudd på god skikk eller brudd på andre sentrale adferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til rådgiveren eller rådgivningen (jf. § 3-8 i FinAuts regelverk).

 

3. Følgende forhold skal anses som særlig relevante for behandling av klagesakene: Handlingens grovhet, om kunder er blitt skadelidende, om markedets integritet og bransjens omdømme er blitt skadelidende, den ansattes stilling og erfaring, den ansattes medvirkning til opplysning i saken, tiden mellom handlingen og behandling av sanksjonssaken, om advarsel tidligere er gitt samt finansbedriftens rolle (jf. § 3-8 i FinAuts regelverk).

 

4. Klageorganets beslutning er endelig og kan ikke påklages.

 

5. Det særskilte klageorganet trer sammen ved behov. FinAuts administrasjon yter den nødvendige praktiske bistand i saksbehandlingen. Det skal føres protokoll fra møtene.