WHbW2qJnzi0wpmvHvXcvnabHJKKCX4CrDDSYcGFg6uOqDN5GduNQtmHx9jEQeIjp
Mandat for styret i FinAut

Mandat for styret i Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). Vedtatt av styret i Finans Norge 10. desember 2020 og generalforsamlingen 26.03.2021

Styret har det overordnede ansvaret for Finansnæringens Autorisasjonsordninger, FinAut. Styret kan ha inntil ni medlemmer. Disse oppnevnes av eierorganisasjonene:

 • De to eierorganisasjonene oppnevner i fellesskap inntil tre styremedlemmer herav to eksterne og en med teknologikompetanse.
 • Finans Norge oppnevner 5 styremedlemmer - herunder styreleder og fire bedriftsrepresentanter. Ved oppnevnelse av bedriftsrepresentanter som representerer bedrifter som er tilsluttet autorisasjonsordningen for Sparing og investering, konsulteres Verdipapirfondenes forening.
 • Verdipapirfondenes forening oppnevner ett styremedlem.

Oppnevningsperioden er to år. Det tilstrebes at halvparten av styremedlemmenes funksjonstid går ut hvert år slik at kontinuiteten i arbeidet sikres. Styret rapporterer til ordningenes eierorganisasjoner.

 

Styret skal sikre at FinAut oppfyller sitt formål, som er å:

 • forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling
 • utvikle og forvalte kompetansestandarder
 • sikre at rådgivere har dokumentert kompetanse innenfor det fagfeltet autorisasjonsordningene dekker
 • sikre at kunden skal være like godt ivaretatt ved digital som ved personlig betjening

Grunnleggende regelverk, etikk og God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, skal danne en felles plattform for alle ordninger omfattet av dette regelverket. Ordningene skal ha høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og finansbedriftene.

 

Styrets hovedoppgaver:

 1. Styret har det overordnede ansvaret for ordningene og legger føringer i viktige prinsipielle spørsmål – herunder strategi og faglig og praktisk videreutvikling av ordningene. Styret skal også sikre at ordningene har relevans for kundene.              
 2. Styret beslutter FinAuts regelverk.
 3. Styret beslutter i saker som gjelder gjentatte eller grove brudd på bransjenormen God skikk ved rådgiving og annen kundebehandling eller andre sentrale adferdsnormer.
 4. Styret har ansvar for internkontroll og compliance i bedriftene.

Andre oppgaver:

 1. Styret forvalter finansieringsmodellene.
 2. Styret ansetter administrerende direktør, fører kontroll med administrasjonen og har et særskilt ansvar for informasjonssikkerhet. 
 3. Styret fremsetter forslag til årsregnskap for ordningenes eierorganisasjoner. Regnskapet revideres av revisor utpekt av disse.