Vedtatt av styret i Finans Norge 14. november 2013, justert i generalforsamling for FinAut 20. desember 2017.

Styret har det overordnede ansvaret for finansnæringens nasjonale autorisasjons- og godkjenningsordninger.

Styret kan ha inntil ni medlemmer. Disse oppnevnes av eierorganisasjonene: Finans Norge (5 - herunder styreleder) og Verdipapirfondenes forening (1). De to eierorganisasjonene oppnevner i fellesskap tre styremedlemmer herav to eksterne og en med teknologikompetanse).

Oppnevningsperioden er to år. Ved første gangs oppnevning gis halvparten av styremedlemmene en funksjonstid på ett år slik at kontinuiteten i arbeidet sikres.

Styret rapporterer til ordningenes eierorganisasjoner.

Styrets hovedoppgave er å videreutvikle ordningene, sikre deres relevans for kundene og ivareta deres legitimitet og troverdighet.

  1. Styret har det overordnede ansvaret for ordningene og legger føringer i viktige prinsipielle spørsmål – herunder strategi og faglig og praktisk videreutvikling av ordningene. Styret skal også sikre at ordningene har relevans for kundene.  
    I de unntakstilfeller hvor det utvikles felles undervisningsopplegg/materiell, har styret det pedagogiske ansvaret.
  2. Styret er øverste forvalter av regelverket for ordningene og tildeler og inndrar titler.
  3. Styret lager retningslinjer for behandling av klager og søknader knyttet til prøver og regelverk.  Sakene behandles av sekretariatet, og kan påklages til styret. I saker som kan føre til sanksjoner pga. manglende faglig oppdatering eller brudd på god rådgivningsskikk kan styrets beslutning påklages til ordningenes særskilte klageorgan.
  4. Styret har ansvar for evaluering og kvalitetssikring og for tilsyn med tilsluttede bedrifters forvaltning av ordningene.

Andre oppgaver:

  1. Styret forvalter finansieringsmodellene.
  2. Styret ansetter daglig leder, fører kontroll med sekretariatet og har et særskilt ansvar for informasjonssikkerhet. 
  3. Styret fremsetter forslag til årsregnskap for ordningenes eierorganisasjoner. Regnskapet revideres av revisor utpekt av disse.