MOBQmvz7ARhTLaFpsRJ54LvF40GDxktlouW2Q0JK2Vi1zbE5EJ1LvSUOveeET2pM
bruddsak-sak-15.jpg

2020-03-25 Rådgiver ilegges advarsel

Saksfremstilling

Bedriften anfører i hovedsak at Rådgiver har løyet til kundene om hva Bedriftens vilkår ikke dekker, for at Arbeidsgivers egne vilkår skal fremstå bedre. Dette er klare brudd på God skikk-regel nr. 5 om informasjon. Bruddene har ifølge Bedriften skjedd i forbindelse med at Rådgiver har kontaktet kunder som har flyttet forsikringsavtaler fra Arbeidsgiver til Bedriften. 

Bedriften anfører at Rådgivers brudd er grove, og at hans nedlatende omtale av andre forsikringsselskaper er ødeleggende for bransjens omdømme. 

Det er anført at bruddene har skjedd flere ganger, men meldingen knytter seg til en konkret kunde. Bedriften har fremlagt e-postdialog mellom Rådgiver og kunde.

I Rådgivers svar til kunden skriver han blant annet at Bedriften ikke tilbyr like god forsikring som kunden har, at Bedriften ikke dekker visse typer skader mv., samt at egenandelene er høyere. Videre uttaler Rådgiver at Bedriftens kunder ikke er like tilfredse. Bedriften hevder at denne uttalelsen er misvisende og uredelig.

Rådgiver bemerker generelt at tiden som har gått siden gjør det noe vanskelig å fullstendig opplyse saken. Rådgiver understreker at saken tas på største alvor og han er opptatt av å bidra så ærlig, redelig og samarbeidsvillig som mulig.

Rådgiver anfører at hensikten med den aktuelle e-posten var å minne kunden på forskjellene i avtalene mellom de to forsikringsselskapene og at informasjonen som er gitt i e‑posten er riktig og at det ikke er misvisende uttalelser. Han beklager dersom han har feiltolket vilkårene.

Når det gjelder uttalelsen om tilfredshet erkjenner Rådgiver at informasjonen ikke er korrekt.

Om God skikk-regel nr. 5 om informasjon, uttaler Rådgiver blant annet at han tar selvkritikk på at innholdet i e-posten ikke er godt nok verifisert før den ble sendt til kunden. Han anfører at han har opptrådt i god tro og i beste mening overfor kunden, men når innholdet er uriktig er dette uheldig både for Rådgiver selv og omdømmet til bransjen.

Styrets vurdering

Det følger av God skikk-regel nr. 5 at: Informasjonen til kunden skal være korrekt, fullstendig og ikke misvisende.

Rådgiver erkjenner at e-posten som ble sendt til kunden var uriktig på enkelte punkter, og styret legger dermed til grunn at Rådgiver har brutt God skikk-regel nr. 5.

Spørsmålet er om bruddene på God skikk-regel nr. 5 er alvorlige eller gjentagende, og egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon, til rådgivningen, saksbehandlingen eller til virksomheten.

Det er ikke klart hvilke opplysninger Rådgiver fikk fra kunden om dekningsgraden, og dermed er det ikke mulig å fastslå i detalj hvilken informasjon som er feil, ufullstendig eller misvisende. I sum er det imidlertid klart at Rådgiver har gitt opplysninger til kunden om forsikringsdekningen i et annet forsikringsselskap som var uriktige.

Opplysningene har slik styret forstår vært delvis basert på Rådgivers egen tolking av forsikringsvilkårene. Tolkingene blir imidlertid fremstilt som fakta, og det blir ikke gitt uttrykk for at det kan være tvil rundt påstandene. Det er ut fra sammenhengen klart at formålet med e-posten var å hindre at kunden byttet forsikringsselskap.

Informasjonskravene i God skikk, regel nr. 5, er av fundamental betydning for at kunden skal kunne ta en god og informert beslutning. Etter styrets vurdering tilsier dette at rådgivere bør være varsomme med å uttale seg negativt om forsikringsdekninger i andre forsikringsselskaper. Styrets vurdering er at Rådgivers e-post er egnet til å villede kunden. Dette er i seg selv alvorlig.

Bedriften anfører at det er tale om gjentakende brudd, mens Rådgiver mener saken er et engangstilfelle basert på gjennomgang av andre saker sammen med sin leder. Det er ikke dokumentert at Rådgiver har brutt God skikk i andre saker, og Styret legger derfor til grunn at det ikke er tale om gjentagende brudd.

Etter styrets vurdering er det ikke tvilsomt at det å gi uriktige opplysninger om andre forsikringsselskapers dekning er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon og til virksomheten.

Styret finner etter en konkret vurdering at det foreligger et alvorlig brudd på God skikk-regel nr. 5, som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon og til virksomheten, jf. FinAuts regelverk § 3-8 bokstav b). Styret vil for ordens skyld bemerke at det i forarbeidene til forsikringsavtaleloven ses alvorlig på et selskaps feilinformasjon om et annet selskaps produkter.

Vurdering av sanksjoner

Det er ikke grunnlag for å hevde at kunden har blitt skadelidende, men dette kan uansett ikke være avgjørende da markedets integritet og bransjens omdømme svekkes av slike handlinger.

Bruddet på God skikk er som nevnt vurdert å være alvorlig, men samlet sett mener styret at det ikke er tale om særlig grove handlinger som kan begrunne fratakelse av autorisasjon. I denne vurderingen legger styret særlig vekt på at det ikke er dokumentert at Rådgiver har begått gjentakende brudd og at Rådgiver ikke har lang erfaring fra bransjen. Rådgiver er heller ikke tidligere ilagt advarsel eller andre sanksjoner fra FinAut.

I positiv retning legger styret vekt på at Rådgiver på eget initiativ har orientert Arbeidsgiver om Meldingen, og har gjennomgått sin praksis sammen med sin leder. Styret legger også vekt på at Rådgiver har erkjent at hans opptreden har vært uheldig for han selv og omdømmet til bransjen.

FinAut har bedt Bedriften redegjøre for hvordan Rådgiverens avlønning har blitt beregnet. Etter styrets vurdering er det positivt for markedets integritet og bransjens omdømme at Rådgiver ikke har hatt økonomiske incentiver til å opptre i strid med God skikk.

Autoriserte rådgivere gjennomgår opplæring om kravene til informasjon, og har et selvstendig ansvar for å etterleve God skikk.

Styrets konklusjon

Rådgiver ilegges advarsel. I tillegg pålegges Arbeidsgiver å sørge for at Rådgiver gis tilleggsopplæring i etterlevelse av God skikk i salgssituasjoner, herunder i tilfeller hvor kunder har valgt å bytte til en annen forsikringsleverandør. Arbeidsgiver har frist med å sende redegjørelse for gjennomført opplæring til FinAut.

Styrets fullstendige behandling i anonymisert form finnes her. 

Se flere saker om brudd på God skikk her.