Saksfremstilling

Rådgiver ble autorisert i henhold til Autorisasjonsordningen i skadeforsikring for noen år siden, og har vært ansatt i Arbeidsgiver omtrent tilsvarende lenge. 

Bedriften anfører at Rådgiver har lagt opp sin egen innboforsikring, med en rabatt han ikke hadde krav på. Avtalen ble akseptert av en annen rådgiver. Rådgiver har også endret betalingsfrekvens på sin egen avtale fra kvartalsvis til månedlig betaling. Videre anfører Bedriften at Rådgiver har endret "gyldig til dato" på sin egen bilforsikring. Konsekvensen av denne endringen er at Rådgiver ville fått en større bonus (rabatt) på forsikringen tidligere enn han har krav på. I tillegg ble det lagt inn helkunderabatt av en annen rådgiver som Rådgiver ikke hadde krav på.

Bedriften anfører at tilliten til rådgiver er svekket som følge av de ovennevnte bruddene på de etiske retningslinjene.

Rådgiver anfører i hovedsak at rabattene er lagt inn i god tro. Når det gjelder samlerabatten trodde Rådgiver at en forsikring som ansatte skulle telle med, og at han dermed var berettiget rabatten. Rådgiver anfører videre at veldig mange andre i samme avdeling i Bedriften har vært av samme oppfatning. Rådgiver endret selv på betalingsfrekvensen på forsikringene fra kvartalsvis til månedlig da høyere faste utgifter medførte at månedlig betaling var et bedre alternativ. Angående bilforsikringen og endring av hovedforfall uttaler Rådgiver at dette beklagelig nok ble gjort ved en feil.

Styrets vurdering

God skikk gjelder for FinAuts medlemsbedrifter ved rådgivning, informasjon, veiledning og salg i forbrukermarkedet. Denne saken gjelder ikke forhold som har direkte forbindelse med kundebehandling, og det er derfor relevant å vurdere om Rådgiveren har begått alvorlige eller gjentagende brudd på andre relevante atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon.

Styret er av den oppfatning at det er en generell adferdsnorm i bransjen at ansatte ikke skal administrere sine egne avtaler – nettopp for å motvirke interessekonflikter.  

Rådgiver erkjenner at han har lagt inn rabatter på egne forsikringer som han ikke hadde krav på, men at han har vært i god tro. Styret legger derfor til grunn at Bedriftens beskrivelse knyttet til rabattene er riktig.

Uriktig bruk av rabatter kan utgjøre en interessekonflikt mellom kundene og ansatte. Dette har sammenheng med at dersom ansatte unytter sin posisjon til å få høyere rabatter enn de har krav på kan dette svekke tillitten til rådgiveren, bedriften og bransjen for øvrig.

Selv om det kan hevdes at det ikke har vært en direkte ulempe for kundene at Rådgiver har brutt retningslinjene for rabatter og de etiske retningslinjene, vil etterlevelse av slike adferdsnormer generelt være i kundenes interesse.

Rådgiver har lagt inn urettmessig krav på rabatt, samt endret "gyldig til dato" på sin egen bilforsikring som medfører høyere rabatt. Styret har derfor kommet til at bruddene er gjentakende, selv om saken grunnleggende sett gjelder samme forhold.

Etter styrets vurdering er det at ansatte misbruker sin stilling til å få urettmessige rabatter egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon og til virksomheten, og dette er etter styrets oppfatning alvorlig.

Styret finner etter en konkret vurdering at det foreligger gjentakende og alvorlige brudd på andre relevante atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon og til virksomheten, jf. FinAuts regelverk § 3-8 bokstav b).

Vurdering av sanksjoner

Det er ikke grunnlag for å hevde at kundene har blitt skadelidende, men dette kan uansett ikke være avgjørende da markedets integritet og bransjens omdømme svekkes av slike handlinger.

Bruddet på God skikk er som nevnt vurdert å være alvorlig, men samlet sett mener styret at det ikke er tale om særlig grove handlinger som kan begrunne fratakelse av autorisasjon. I denne vurderingen legger styret særlig vekt på at Rådgiver ikke har lang erfaring fra bransjen. Rådgiver er heller ikke tidligere ilagt advarsel eller andre sanksjoner fra FinAut.

Autoriserte rådgivere gjennomgår opplæring om interessekonflikter og etikk, og har et selvstendig ansvar for å etterleve God skikk.

Etter en samlet vurdering har styret kommet til at Rådgiver ilegges advarsel.

Styrets konklusjon

Rådgiver ilegges advarsel.

 

Styrets fullstendige behandling i anonymisert form finnes her. 

Se flere saker om brudd på God skikk her.