Saksfremstilling

Saken gjaldt rådgivning innen sparing og investering der kunder har klaget over rådgivningen de har fått. Plikten til å kartlegge kundens situasjon og å dokumentere dette skal sikre god rådgivning.

Bedriften som meldte bruddet, mener at dette ikke er gjort slik det skal etter bransjenormen God skikk og bedriftens interne retningslinjer.

Videre er handler feilaktig registrert som ren ekspedisjon, til tross for at lydopptak og etterfølgende samtaler med kundene tydet på at kunden har mottatt investeringsrådgivning.

Bruddet gjaldt tre kunder:

1. Tidshorisont

Kunden (et ektepar) solgte selskapet sitt for noen år siden, og investerte i et rentefond i tidlig i 2020 etter fysisk møte med rådgiver. Kunden sier selv at det alltid var snakk om å bruke deler av midlene til bygging av hytte noen måneder senere, mens rådgiver skriver at horisonten er på mer enn 3 år.

Den opprinnelige rådgivningen er mangelfullt dokumentert med et ufullstendig møtereferat og en investeringshorisont som ikke passer med kundens oppfatning.

Dialogen mellom kunde og rådgiver etter at midlene ble investert er ikke dokumentert overhodet. Salgsordre er ikke lagret i bedriftens systemer.

Det er ikke laget et møtereferat eller kommentert i kundeportalen med dato og tidspunkt for videre samtaler mellom rådgiver og kunde.

Ikke fylt ut informasjon om kunnskap og erfaring for ektefellen som stod for det meste av dialogen, men kun for den andre ektefellen som var mer en passiv deltager.

 

2. Fra obligasjonsfond til aksjer

Kunden tok kontakt med rådgiver og realiserte investeringer i et obligasjonsfond etter dialog med rådgiver. Det går frem av lydopptak at kundens intensjon var å investere tilsvarende beløp i aksjer. Det ble ikke gjort.

Bedriften mener dette er rådgivning og at det er brudd på bransjenormen God skikk ved at:

  • Kommunikasjonen med kunder er ikke dokumentert.
  • Nødvendig informasjon om kunden er ikke innhentet.
  • Kartlegge kundens finansielle situasjon, sparemål, tidshorisont og risikovilje i samsvar med gjeldende krav før rådgivning er ikke gjort.
  • Det er ikke er skrevet noe referat fra rådgivningssamtalen. Kunden er dermed heller ikke mottatt noe referat fra disse samtalene.
  • Feilaktig registrert realisasjon av andelene som en ren ekspedisjon.

 

3. Sparemål, finansielle situasjon og tidshorisont

Kunden var bekymret for sin eksponering i aksjemarkedet gitt koronautbruddet og kontakter rådgiver med ønske om å selge sine andeler. Kunden realiserte samtlige investeringer i verdipapirfond og pengene ble plassert på innskuddskonto. Kunden har ikke behov for pengene i dag og har gitt uttrykk for at mesteparten av midlene er tiltenkt neste generasjon.

Fokus på timing og ikke tatt hensyn til kundens sparemål, finansielle situasjon og tidshorisont.

Ikke diskutert hvordan kunden på sikt skulle plassere disse midlene igjen for å sikre best mulig avkastning for neste generasjon.

Diskusjon om skattemessige konsekvensene forbundet med en realisasjon ikke dokumentert.

 

Styrets vurdering

Brudd på bransjenormen God skikk

Regel 2 Profesjonalitet:

«Kundebehandlingen skal være redelig og profesjonell. Rammene skal være tydelige for kunden. Når kundens valg ikke er basert på rådgivning, skal dette klart fremgå overfor kunden.»

Regel 4 Grunnlag og behovsanalyse:

“Kundebehandlingen skal være basert på et fullgodt grunnlag. Ved rådgivning skal det gjennomføres en fullgod behovsanalyse.”

Regel 10 Dokumentasjon:

"Kundeavtalen og grunnlaget for denne skal dokumenteres og lagres."

 

Rådgivning - oppfattet kunden å få et råd?

Det sentrale i vurderingen av om det er ytt investeringsrådgivning:

Rådet må være en "personlig anbefaling", som da enten fremlegges som egnet for kunden eller basert på en vurdering av kundens omstendigheter.

I vurderingen skal kundens perspektiv tas i betraktning, altså er det relevant om kunden oppfatter at den får et råd.

Slik reglene blir praktisert skal det ikke mye til før personlig kontakt med en kunde om konkrete finansielle instrumenter anses som en personlig anbefaling.

 

Kravet til dokumentasjon

Rådgiver har unnlatt å dokumentere en eventuell oppfølging av er i strid med bedriftens rutiner og God skikk. Det er svært sentralt at dokumentasjonskravene etterleves av autoriserte rådgivere.

Styrets inntrykk er også at ansvarsfordelingen knyttet til dokumentasjon fra møter synes noe uklar. Rådgiver har imidlertid uansett et særskilt ansvar for å etterleve kravene i God skikk.

Rådgiver har videre ikke dokumentert tiltak for å sikre at kunden forsto risikoen ved investeringen. 

 

Bransjenormen God skikk gjelder også for bedriften

Styret bemerket at det kan stilles spørsmål ved om bedriften burde hatt bedre rutiner og systemer, men rådgiver har uansett et selvstendig ansvar for å etterleve bedriftens retningslinjer, regelverk og God skikk.

 

Styrets vedtak

Rådgiver ilegges advarsel. I tillegg pålegges Rådgiver å avlegge og bestå kunnskapsprøven i sparing og investering (AFR) innen tre måneder fra styrets avgjørelse meddeles Rådgiver, som vilkår for opprettholdelse av autorisasjonen.

 

Styrets fullstendige behandling i anonymisert form finnes her. 

Se flere saker om brudd på God skikk her.