ry2Ot2bnL6429n8AAv3wRYdlMKHINj4RNDO7TqF2wlaeGybIZDRwX66YnZS1QzRn
bruddsak-fargekorrigert.jpg

2021-02-22 Rådgiver fratas sin autorisasjon i Kreditt for ett år

Krav til dokumentasjon og informasjonsplikt – ny sak om brudd på bransjenormen God skikk 

To byggelån var tema da styret i FinAut behandlet en sak i oktober i fjor. Saken ble klaget til det særskilte klageorganet som opprettholdt styrets vedtak.

Bedriften som meldte saken, mente at den autoriserte rådgiveren hadde brudd God skikk i to konkrete saker om byggelån ved å belaste byggelånet for annet enn utgifter til boligprosjektet og å belaste lånet for fakturaer uten at kunden godkjente dette. 
 

Dokumentasjon av utbetalinger – redelig og profesjonell kundebehandling

 Å benytte byggelånet til å dekke avdrag på billån, i tillegg flere overføringer til private kontoer, er ikke i tråd med redelig og profesjonell kundebehandling. At dette av rådgiver ble oppfattet som forsvarlig fordi kunden var kommet langt med å få sluttført byggingen, vitner om at rådgiver bevisst har sett bort fra retningslinjene som gjelder for byggelån, sier styret i sitt vedtak. Styret sier videre at når det var tale om overføringer til private kontoer, burde rådgiver vist større aktsomhet og sørget for god dokumentasjon på at det var tale om utbetalinger til boligformål. Å unnlate dette er et klart brudd på God skikk-regel nr. 2 om profesjonalitet, i tillegg til å være i strid med bedriftens rutiner.

Kundebehandlingen skal være redelig og profesjonell. Rammene skal være tydelige for kunden. Når kundens valg ikke er basert på rådgivning, skal dette klart framgå overfor kunden.
 

Ble rådgiver manipulert av kunden?

Rådgiver erkjente at de interne kravene til dokumentasjon ikke i tilstrekkelig grad var oppfylt. Rådgiver mente at han kunne ha blitt bevisst manipulert av kunden. Styret fant det vanskelig å få klarhet i dette, siden rådgiver ikke hadde overholdt dokumentasjonskravene. Det var imidlertid etter styrets vurdering uten betydning for saken.
 

Medlåntaker

I forbindelse med konvertering av byggelånet ble det byttet rådgiver i saken. I møtet med kundene kom det frem at den ene parten ikke kjente til overførsler av betydelige beløp til private kontoer.

Om dette sier styret:

Styret legger til grunn at rådgiver har unnlatt å informere medlåntaker om utbetalingene, i strid med bedriftens retningslinjer. Etter styrets vurdering er det særlig alvorlig at rådgivers unnlatelse av å overholde dokumentasjons-, og informasjonskravene i dette tilfellet har gått ut over en medlåntaker.
 

Hva hadde kunden godkjent?

Den andre saken gjaldt et byggelån hvor fakturaer som var belastet byggelånet, var utstedt i navnet på entreprenør. Bedriften anførte at disse var belastet byggelånet uten at kunden hadde godkjent eller vært informert om belastningene. Det manglet også underlag på to fakturaer. Rådgivers kundebehandling gjorde at kunde ikke har hatt mulighet for å følge opp budsjett og hva kunden faktisk har betalt for.
 

Rådgivers informasjonsplikt

Styret la til grunn at rådgiver ikke hadde forelagt fakturaene fra selger/utbygger for kunden før utbetaling, i strid med bedriftens retningslinjer.

Det er sentralt at kundene kan ha tillitt til at det ikke foretas utbetalinger fra deres lån uten at de informeres på forhånd. Rådgivers brudd på informasjonsplikten var etter styrets vurdering et brudd på God skikk-regel nr. 2 om profesjonalitet. At kundene ble informert i etterkant i forbindelse med konvertering, eller eventuelt kunne følge med på utførte utbetalinger i nettbanken, endret ikke på dette. 
 

Bedriftens rutiner

Styret bemerket at uregelmessighetene ble oppdaget i forbindelse med at lånet gikk til mislighold, samt at kunde tok kontakt. Selv om det kunne stilles spørsmål ved om bedriften burde hatt bedre oppfølgings-, og kontrollrutiner, påpekte styret at rådgiver har et selvstendig ansvar for å etterleve bedriftens retningslinjer og God skikk.
 

Styrets vurdering

Bruddene på God skikk ble vurdert å være alvorlige og gjentakende. Videre har rådgiver lang erfaring fra bransjen, noe som trakk i retning av at bruddene på God skikk burde sanksjoneres. Styret la til grunn at rådgiver bevisst hadde brutt bedriftens retningslinjer for byggelån relatert til utbetalingene knyttet til billån, og at rådgiver i flere tilfeller hadde unnlatt å dokumentere utbetalinger og brutt plikten til å informere kunden og medlåntaker før utbetalinger. Styret fant dette sterkt kritikkverdig.
 

Styrets vedtak

Rådgiver fratas sin autorisasjon i Kreditt for ett år. Rådgiver ilegges advarsel relatert til autorisasjonene i Sparing og investering (AFR), Skadeforsikring og Personforsikring. I tillegg pålegges Rådgiver å avlegge og bestå eksamenen "Tverrgående emner" innen tre måneder fra styrets avgjørelse meddeles Rådgiver, som vilkår for opprettholdelse av autorisasjonene i Sparing og investering (AFR), Skadeforsikring og Personforsikring.  

 

Styrets fullstendige behandling i anonymisert form finnes her (PDF)

Se flere saker om brudd på God skikk her.