Erfaren rådgiver har bevisst brutt flere regler på God skikk, og markedets integritet og bransjens omdømme svekkes av slike handlinger. Disiplinærutvalget konkluderte med at advarsel ikke ville være tilstrekkelig som sanksjon, og rådgiver fratas sin autorisasjon i Sparing og investering for ett år. 

- Det at slike saker meldes inn viser at finansbedriftene følger opp sine autoriserte rådgivere og bidrar til å opprettholde selvreguleringen i bransjen, sier Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut. 

Grove og gjentatte brudd på God skikk 

Saken gjaldt rutiner for å rapportere egenhandel, herunder frist for å rapportere og krav om bindingstid for finansielle instrumenter og å gi investeringsanbefalinger i enkeltaksjer uten at dette inngår i produktspekteret til bedriften og å gi investeringsråd uten å gjennomføre egnethetstest av kunden først. 

Rådgiveren har med dette både brutt interne retningslinjer, verdipapirhandellovens regler og bransjenormen God skikk: 

Regel 6 Interessekonflikter: 
«Kundens interesser skal gå foran bedriftens og ansattes interesser. Interessekonflikter skal identifiseres og motvirkes. Dersom dette ikke er mulig, skal kunden informeres tydelig om interessekonflikten før avtale inngås.» 

Regel 2 Profesjonalitet:
»Kundebehandlingen skal være redelig og profesjonell. Rammene skal være tydelige for kunden. Når kundens valg ikke er basert på rådgivning, skal dette klart fremgå overfor kunden.»

Regel 4 Grunnlag og behovsanalyse: 
«Kundebehandlingen skal være basert på et fullgodt grunnlag. Ved rådgivning skal det gjennomføres en fullgod behovsanalyse.»

Regel 10 Dokumentasjon:
«Kundeavtalen og grunnlaget for denne skal dokumenteres og lagres.»

Disiplinærutvalget fant etter en konkret vurdering at det forelå gjentakende og alvorlige brudd på God skikk og andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon og til virksomheten.  

Videre har rådgiver lang erfaring fra bransjen, noe som trakk i retning av at bruddene på God skikk bør sanksjoneres. Det er ikke godtgjort at kundene er blitt direkte skadelidende, men markedets integritet og bransjens omdømme svekkes likevel av slike handlinger. 

Disiplinærutvalgets vurdering

Rådgiver har bevisst brutt bedriftens retningslinjer for ansattes egenhandel, og gjentatte ganger gitt uriktige opplysninger til bedriften i forbindelse med månedlige påminnelser til ansatte med spørsmål knyttet til ansattes egenhandel. Disiplinærutvalget fant dette svært alvorlig.

Videre la Disiplinærutvalget noe vekt på at bruddene om egenhandel har pågått over lang tid, og det har gått relativt kort tid fra handlingene ble begått og behandlingen av denne saken.

Disiplinærutvalget kom til at rådgivers brudd på God skikk samlet sett var av en så alvorlig karakter at advarsel ikke ville være tilstrekkelig som sanksjon. Rådgiver ble derfor fratatt sin autorisasjon i Sparing og investering for ett år. 

Disiplinærutvalgets fullstendige behandling i anonymisert versjon (PDF)

Se flere saker om brudd på God skikk her