UoQUVtt12P21dBhqcFk9oaQJWXUKsNk8XGWeQvw2EttUDU8XalrZnLleggqnSjKc
bruddsak-fargekorrigert.jpg

Rådgiver ilagt advarsel og pålagt å ta etikkprøven på nytt

Rådgiver autorisert i skadeforsikring og i personforsikring er ilagt advarsel og pålegges å bestå etikkprøven på nytt etter brudd på bransjenormen God skikk.

Saken gjaldt interne rutiner for salg og rabatter i forsikring. 

Salgsbaserte belønningssystemer kan føre til interessekonflikt og brudd på bransjenormen God skikk. Ledere har et særlig ansvar for å unngå rutiner og systemer som ikke bygger opp under reglene. Dette ble derfor også vurdert av Disiplinærutvalget.

Å være autorisert gir et selvstendig ansvar for å følge God skikk og rådgiver fikk derfor en advarsel og må ta etikkprøven på nytt. I etikkprøven øver man på å løse et dilemma ved hjelp av en metode, Navigasjonshjulet.

Brudd på God skikk-regler om profesjonalitet og om interessekonflikter

Bedriften som meldte bruddet, har vist til to konkrete saker hvor de vurderer at rådgiver har opptrådt i strid med interne retningslinjer og med bransjenormen God skikk. Sakene gjelder produksjon av forsikring og urettmessige rabatter.

Disiplinærutvalget vurderte bruddene som grove og gjentatte og God skikk-regel nr. 2 om profesjonalitet og God skikk-regel nr. 6 om interessekonflikter som særlig aktuelle. Disiplinærutvalget uttaler seg også om salgsbaserte avlønningssystemer. 

Disiplinærutvalget vurderte om rådgiver burde fratas sin autorisasjon for en periode, men etter en samlet vurdering kom Disiplinærutvalget til at handlingene ikke var tilstrekkelig grove at en så inngripende sanksjon som fratakelse av autorisasjon var nødvendig.

Disiplinærutvalgets konklusjon ble at rådgiver ilegges advarsel. I tillegg pålegges rådgiver å avlegge og bestå etikkprøven før rådgivers autorisasjoner eventuelt aktiveres på nytt.

Sak 1: Brudd på interne regler for produksjon av forsikring

Bedriftens interne rutiner krever at rådgiver skal forholde seg til daglig leder, eller bedriftens produksjonsavdeling for eksternt salg. Bedriften mener at rådgiver har gått utenom disse kontaktpunkter ved å benytte medarbeidere i kundesenter og henvist kunder til å bestille på internett. Dette har ikke hatt direkte konsekvenser for kunder, men

  • har hatt konsekvenser for tilliten til rådgiver
  • gitt feilaktig datagrunnlag/rapporter
  • gitt feil for kvalitet
  • gitt feil provisjonsberegning

Sak 2: Urettmessige rabatter

Bedriften har avtale med en partner som innebærer at medlemmer får tilbud om rabatterte forsikringer. Bedriften anfører at rådgiver har lagt inn rabattgivende medlemskap uten at kunder er medlem hos den aktuelle partneren. Bedriften mener at rådgiver sannsynligvis ikke hadde fått inn salget på disse kundene dersom prisen hadde vært dyrere, og at rådgiver har fått utbetalt urettmessig provisjon.

Bedriften mener å være skadelidende ved at

  • fått inn en for lav risikopremie
  • skade både for bransjens og selskapets integritet og omdømme

Bruddene som er avdekket strekker seg gjennom ett helt år, og ble oppdaget i forbindelse med at gyldige medlemsavtaler ble revidert.

Vurdering av sak 1: Brudd på interne regler for produksjon av forsikring

Bedriftens har ikke anført at rådgiver har brutt bransjenormen God skikk. Det er ikke bestridt at rådgiver har brutt interne retningslinjer, men Disiplinærutvalget kan ikke se at handlingene er av en slik karakter at det er tale om brudd på God skikk eller på andre sentrale atferdsnormer.

Vurdering av sak 2: Urettmessige rabatter

Rådgiver har begått en rekke brudd på bedriftens tegningsretningslinjer ved å legge inn rabatt på forsikringer til kunder som ikke var berettiget.  Etter Disiplinærutvalgets vurdering er dette klart i strid med God skikk-regel nr. 2 om profesjonalitet.

Rådgiver får provisjonsbasert avlønning og har dermed en egeninteresse i å tegne flest mulig avtaler. At de regler som gjelder for tegninger og rabatter etterleves er avgjørende for å motvirke de interessekonflikter som oppstår i den forbindelse. Bedriften opplyser at rådgiveres brudd blant annet har medført at urettmessig provisjon er utbetalt. Selv om Disiplinærutvalget ikke er kjent med at det har vært noen ulemper for de kundene bruddene knytter seg til (de har fått rimeligere forsikringer enn de ellers ville fått gjennom bedriften), vil korrekte risikopremier generelt være i kundenes interesser.

Samlet sett er Disiplinærutvalget av den oppfatning at rådgiver ikke har satt kundenes interesser foran sine egne interesser, og at God skikk-regel nr. 6 om interessekonflikter er brutt. At rådgiver bevisst har gitt kunder urettmessige rabatter for å øke sitt salgsvolum er etter Disiplinærutvalgets vurdering alvorlig.

Disiplinærutvalget finner etter en konkret vurdering at det foreligger gjentakende og alvorlige brudd på God skikk og andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon og til virksomheten.

Disiplinærutvalgets vurdering av sanksjoner

Disiplinærutvalget kan ilegge følgende sanksjoner:

1.  Advarsel. I tillegg kan det gis relevante sanksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. For eksempel tilleggsopplæring og veiledning og kontroll.

2.  Fratakelse. Inntil 3 år avhengig av alvorlighetsgrad. I tillegg kan det gis relevante sanksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. For eksempel tilleggsopplæring og veiledning og kontroll.

Følgende forhold bør særlig vektlegges i vurderingen av saken:

Handlingens grovhet, om kunder, markedets integritet eller bransjens omdømme er blitt skadelidende, den ansattes stilling og erfaring, den ansattes medvirkning til opplysning i saken, tiden mellom handlingen og behandling av sanksjonssaken, om advarsel tidligere er gitt samt finansbedriftens rolle.

Bruddene vurderes som grove og gjentakende

Det er ikke godtgjort at kundene er blitt direkte skadelidende, men markedets integritet og bransjens omdømme svekkes av slike handlinger. Dette tilsier at bruddene bør sanksjoneres. Videre har bruddene pågått gjennom ett helt år, og det har gått relativt kort tid fra handlingene ble begått og behandlingen av denne saken.

Salgsbasert avlønning 

Bedriften har opplyst at rådgiver har en salgsbasert avlønning, men bedriften kan ikke se at dette skal ha påvirket selger.

Et salgsbasert avlønningssystem kan etter FinAuts oppfatning gi rådgivere uheldige incentiver til å ikke etterleve regelverket for å oppnå høyere salg og dermed økt provisjon. Selv om bedriftene har et ansvar etter God skikk for å unngå rutiner og systemer (herunder avlønningssystemer) som ikke bygger opp under reglene, vil imidlertid dette ikke frita rådgiverne for ansvar for å etterleve God skikk.

Rådgiver ilegges en advarsel og må bestå etikkprøven på nytt

Disiplinærutvalget har vurdert om rådgiver bør fratas sin autorisasjon for en periode, men etter en samlet vurdering har Disiplinærutvalget kommet til at handlingene ikke er tilstrekkelig grove at en så inngripende sanksjon som fratakelse av autorisasjon er nødvendig. Disiplinærutvalget har lagt en viss vekt på at rådgiver ikke tidligere er ilagt advarsel eller andre sanksjoner fra FinAut.

På bakgrunn av ovennevnte er Disiplinærutvalgets konklusjon at rådgiver ilegges advarsel. I tillegg pålegges rådgiver å avlegge og bestå etikkprøven før rådgivers autorisasjoner eventuelt aktiveres på nytt.

 

Disiplinærutvalgets fullstendige behandling i anonymisert versjon (PDF)

Se flere saker om brudd på God skikk her