0GpGAvEimMPAGopRRjP4ACpzMxjNrumIFXssTJz2adOBXUMlN2CLSV4sGO2GD2Pu
Kollegaer
Forsikringsformidling og FinAut

Finanstilsynet har godkjent FinAut sin søknad. FinAut har som bransjeorganisasjon fått godkjent sitt opplegg for etterutdanning for rådgivere og ledere som er autoriserte i forsikringsordningene. 

Spørsmål og svar om forsikringsformidling og etterutdanning

Krav til etterutdanning for forsikringsformidlere

Lovendringene som gjennomfører EU direktivet om forsikringsdistribusjon (IDD) i norsk rett trådte i kraft 1. januar 2022. Endringene stiller blant annet krav til kunnskap og kompetanse, og til etterutdanning. Etterutdanning skal for årene 2022 og 2023 være gjennomført og dokumentert innen 31. desember 2023. 

Kvalifikasjonskravene følger av forsikringsformidlingsloven kapittel 6 med utfyllende regler i forskrift om forsikringsformidling gitt av Finanstilsynet og Finansforetaksloven § 16-12 (1), 1. ledd, bokstav c. Forskriften angir konkret hvilke emner som minst skal dekkes.   

Alle emnene opplistet i forskriftens § 2-3 ref. § 2-4 3. ledd må ikke dekkes hvert år, men temaene må planmessig dekkes med jevne mellomrom innenfor en tidsperiode. Også andre temaer vil kunne være relevant og forarbeidene til forskriften nevner for eksempel etikk, antihvitvasking og -terrorfinansiering, risikostyring og internkontroll. 

 

Etterutdanning i FinAut

Etterutdanningen (årlig oppdatering) er i dagens opplegg delt i fem deler: Fastsettelse av fagplan, valg av leverandør og utvikling av læringsinnhold, gjennomføring av etterutdanning, dokumentasjon og kontroll. Etterutdanningen skjer delvis i FinAuts regi og delvis hos medlemmene.

Etterutdanningen vil ta utgangspunkt i de allerede eksisterende kravene til årlig oppdatering for autoriserte. Videre vil FinAut gjennomgå fagplaner og sikre at kravene er oppfylt blant annet ved å sette tidsangivelse og hvordan opplæringen skal dokumenteres og kunne kontrolleres. 

FinAut har startet arbeidet med å se på hvordan kravene skal innarbeides og gjennomføres og mer detaljert informasjon kommer.     

 

FinAuts bransjemal for tidsangivelse av opplæringsaktiviteter

Det er stort mulighetsrom for virkemidler og aktiviteter som kan benyttes til etterutdanning.

Bransjemalen er utviklet som en veiledning for å kunne dokumentere og tidfeste opplæringsaktiviteter fra FinAut, og resterende timer for å oppå kravet til 15 timers årlig etterutdanning.

Bransjemalen kan videre benyttes for å tidfeste aktiviteter for andre roller som omfattes av kravet til etterutdanning. 

FinAut Bransjemal for opplæringsaktiviteter (PDF)

 
Krav til etterutdanning for andre grupper 

FinAut har ikke tilbud til etterutdanning for andre grupper enn autoriserte rådgivere og autoriserte ledere. Bortsett fra: Alle ansatte hos medlemmer i FinAut har tilgang til opplæring i etikk og bransjenormen God skikk. Denne opplæringen finnes i Læringstorget.   

Bransjemalen kan benyttes for å tidfeste aktiviteter for andre grupper som omfattes av kravet til etterutdanning. 

 
Finans Norge 

For ansatte i forsikringsforetak som er medlem av Finans Norge, og ansatte i forsikringsagentforetak som har avtale med disse, men som ikke er autorisert i FinAut, jobber Finans Norge med å få på plass et opplegg for etterutdanning, som kan godkjennes av Finanstilsynet. Finans Norge vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette arbeidet når godkjennelse fra Finanstilsynet foreligger. For nærmere informasjon se Finans Norge sin hjemmeside.

Spørsmål kan sendes til: post@finaut.no 

 

KONTAKT OSS
Vibeke Høsteng
Vibeke Høsteng
Juridisk fagsjef
Telefon: 913 66 874