FinAuts medlemsmodell er delt inn i tre nivåer:

 1. Medlemskap i FinAut 

 2. Bedriftstilslutning til en eller flere autorisasjonsordninger

 3. A.  Kandidater i autorisasjonsordningene 

  B.  Digitale rådgivningsløsninger
 4. Kostnader for andre ordninger og/eller enkelttester for ansatte

tabell uten lilla bokser-1000.png

 

Medlemsmodellen skal:

• gjøre det enklere for alle ansatte å få tilgang til FinAuts tilbud (etikk, god skikk, informasjonsgivere…)

• sikre at innhold som er utviklet i felleskap kun blir tilgjengelig for bedrifter som er medlemmer (f.eks. læremateriell i etikk, sjekklister for digitale løsninger, mapping av regelverk  m.v.)

• åpne for at bedrifter som ikke er tilsluttet en autorisasjonsordning kan bli medlem etter visse kriterier dersom det bygger opp under FinAut mål for virksomheten

Bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling gjelder for alle ansatte, ledelse og digitale kanaler. Medlemsmodellen er nå tilpasset dette.
 

1. Medlemskontingent i FinAut

1) 15.000 kroner (eks MVA) årlig for små bedrifter *

2) 30.000 kroner (eks MVA) årlig for mellomstore bedrifter *

3) 80.000 kroner (eks MVA) årlig for store bedrifter*

4) Forhøyet kontingent med kr. 30.000 ekstra ved innmelding for bedrifter som ikke er medlemmer i Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening.

*Små bedrifter: mellom 1-20 ansatte
*Mellomstore bedrifter: mellom 21-100 ansatte
*Store bedrifter: over 100 ansatte

For bedrifter som ikke er typiske finansbedrifter kan størrelsen fastsettes etter andre kriterier fastsatt av FinAuts styre ved søknad om medlemskap. For eksisterende bedrifter vil årlig medlemskontingent innføres fra 2021 med en gradvis opptrapping over to år med 50 % av årskontingenten i 2021.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.

 

2. Bedrift tilsluttet en autorisasjonsordning

Medlemskap i en autorisasjonsordning betinger at bedrift har de nødvendige konsesjoner/godkjenninger. Alle bedrifter som er tilsluttet en autorisasjonsordning må også være medlem i FinAut.

 • 10.000 kroner (eks MVA) årlig per bedrift for
  • Autorisasjonsordningen for Sparing og investering (AFR)
  • Autorisasjonsordningen i Kreditt (KRD)
  • Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring (SF)
  • Autorisasjonsordningen i Personforsikring (PF)  
  • Autorisasjonsordningen for Skadeforsikring næringsliv
  • Autorisasjonsordningen for Personforsikring næringsliv

Dobbel årskontingent for bedrifter som ikke er medlemmer i Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.
 

3. A. Kontingent for kandidater i en autorisasjonsordning

 • 608 kroner (eks MVA) årlig per kandidat
  Autorisasjonsordningen i Sparing og investering (AFR), kreditt og Personforsikring
   
 • 505 kroner (eks MVA) årlig per kandidat
  Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring
 • 850 kroner (eks MVA) årlig per kandidat 
  Autorisasjonsordningen for Skadeforsikring næringsliv og autorisasjonsordningen for Personforsikring næringsliv

Bedrifter som skal autorisere rådgivere, må være tilsluttet den relevante autorisasjonsordningen samt være medlem i FinAut.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.

 

3. B. Kontingent for digitale rådgivningsløsninger

Kontingent for autorisasjon av en digital rådgivningsløsning er kr. 65 000 (eks MVA) for autorisasjon av løsningen
Unntak gjøres for

 • digital rådgivningsløsning som baserer seg på en «basisløsning» som er lik for andre bedrifter i samme konsern/allianse/gruppe, og som allerede er autorisert: Kontingenten settes til kr. 25 000 (eks MVA).
 • digital rådgivningsløsning som baserer seg på en «basisløsning», og som tilpasses ved at det gjøres tilføyelser, og der opprinnelig løsning allerede er autorisert. Kontingenten settes til kr. 45 000 (eks MVA).

For alle tilfeller: Kr. 65 000 (eks MVA) per år i kontingent gjeldende fra året etter at løsningen er autorisert.

Bedrifter som skal autorisere digitale rådgivningsløsninger, må være tilsluttet den relevante autorisasjonsordningen samt være medlem i FinAut.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.
 

4. Kostnader for andre ordninger  - krever at bedriften er medlem i FinAut

 • Informasjonsgivere: 250 kr (eks MVA) per informasjonsgiver i årlig kontingent.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.
 

Faktureringstidspunkter for 1, 2, 3 og 4:

Kontingenter blir justert i henhold til prisstigning. Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.

Nye bedrifter i FinAut og i autorisasjonsordningene og nye digitale rådgivningsløsninger som meldes inn for autorisasjon, faktureres ved innmelding.

Årlige kontingenter for medlemmer, kandidater i ordningene og innmeldte digitale rådgivningsløsninger faktureres i januar basert på innmeldte per 1. januar.

Per 1. oktober faktureres medlemskontingenter og kandidatkontingenter for nye innmeldte bedrifter og nye kandidater meldt inn etter 1. januar, og er gjeldende for inneværende år.

Engangs innmeldingsavgift for bedrifter som ikke er medlem i Finans Norge eller VFF faktureres ved innmelding.
Kontingenter refunderes ikke ved utmelding av bedrift eller kandidat/autorisert.

 

5. Kostnader for enkelttester for ansatte

 • Krever at bedriften er medlem i FinAut og har inngått egen avtale om enkelttester
 • Kunnskapsprøver: 250 kr (eks MVA) (inkl. kartleggingstester og tre forsøk på prøven)
 • Bedriften kan åpne for tilgang til enkelttester til egne ansatte som ikke er med i en ordning

Faktureres etterskuddsvis etter bruk. Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.

Privatister må benytte seg av Videoovervåket Test (VOT) hos Norsk Test.

 

Gjennomføring av prøver

Tester gjennomføres internt i bedriften etter gjeldende regelverk eller hos ekstern leverandør.

VideoOvervåket Test (VOT)

Bedrifter kan la kandidater gjennomføre eksamen med testleder fra Norsk Test som overvåker prøven på video. Overvåking med webkamera og mobilkamera sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre eksamen på fra hjemmekontor. Fordelen med den nye testmetoden er at bedriften ikke trenger eget lokale eller egen testleder.

Kontakt bedriftsansvarlig eller Norsk Test for informasjon om påmelding og rutiner. 

Priser for VOT