QU8SD6PjMXWAG5XZ2HjUG1FPSNuzr1dFwldg3i6qYTSXu7Vlw8UYUAL60vokRgWS

2022-01-21 Rådgiver fratas sin autorisasjon i Sparing og investering og i Kreditt for tre år

1. Bakgrunn og saksbehandling

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) mottok melding (Meldingen) fra medlemsforetaket (Bedriften) om en rådgivers (Rådgiver) mulige brudd på "God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling", jf. FinAuts regelverk § 3-8. 

FinAut oversendte Meldingen med dokumentasjon til Rådgiver. Rådgiver har ikke fremsatt noen innsigelser til Meldingen. Bedriften og Rådgiver har dermed hatt innsynsrett i saksdokumentene fremlagt for FinAut og fått anledning til å uttale seg. 

Disiplinærutvalget finner at saken er godt nok opplyst og for øvrig er egnet for behandling i FinAut, jf. FinAuts regelverk § 3-8 g). 

2. Saksfremstilling

2.1 Innledning
Rådgiver ble autorisert i henhold til Autorisasjonsordningen for sparing og investering for flere år siden og Kreditt noen år senere. 

I henhold til FinAuts regelverk § 3-8 c) ble Rådgivers status satt til "hvilende" av FinAuts administrasjon ved mottak av Meldingen. Rådgiver er ikke lenger tilknyttet Bedriften.

Rådgiver er ikke tidligere ilagt advarsel eller andre sanksjoner fra FinAut.

2.2 Bedriftens anførsler
Bedriften anfører at Rådgiver gjentatte ganger har underslått kunders midler. Rådgiver ble avskjediget fra sin stilling i Bedriften og forholdene er politianmeldt.

Da mislighetene etter Bedriftens syn innebærer gjentatte og grove brudd på vesentlige adferdsnormer, henstilles det om at FinAut vurderer fratakelse av Rådgivers autorisasjoner innen Sparing og Investering og Kreditt, jf. FinAuts regelverk § 3-8.

Bedriften anfører at det ble avdekket at det var overført et betydelig beløp fra en kundes konto til Rådgivers private konto i en annen bank. Saken ble behandlet i samsvar med interne prosedyrer. Det ble avholdt møte med Rådgiver og i dette møtet innrømmet Rådgiver forholdet. Rådgiver opplyste i møtet at pengene tilhørte en kunde i forbindelse med salg av fondsandeler for denne kunden, men at pengene ved en feil ble overført til en annen kunde. I stedet for å tilbakebetale pengene til den rettmessige kunden, overførte Rådgiver midlene til sin egen konto. 

Etter møtet ble det avdekket ytterligere overførsler fra kunders kontoer til Rådgivers private kontoer i andre banker. På bakgrunn av dette ble det avholdt nytt møte hvor Rådgiver innrømmet å ha overført flere beløp fra kunders kontoer til egne private kontoer.

I etterkant av møtene ble det avdekket ytterligere to overførsler fra kunders kontoer til Rådgivers private kontoer, samt en overførsel fra en kundes konto til et firma tilknyttet en eiendel tilhørende Rådgiver.

Overførslene ble gjennomført i en periode over flere år.  

Bedriften er av den oppfatning at forholdene innebærer underslag eller grovt underslag, jf. straffeloven §§ 371 og 372.

Mislighetene som Rådgiver har begått innebærer etter Bedriftens syn gjentatte og grove brudd på vesentlige adferdsnormer. Det henstilles derfor om at FinAut vurderer fratakelse av Rådgivers autorisasjoner innen Sparing og Investering og innen Kreditt, jf. FinAuts regelverk § 3-8. Ved vurderingen bør det særlig vektlegges at det er tale om gjentatte og alvorlige misligheter begått av en erfaren og betrodd medarbeider, som gjennom sin stilling i Bedriften har skaffet seg uberettiget vinning ved å overføre kunders midler til sine egne private kontoer. Av hensyn til kunder og bransjens omdømme er det etter Bedriftens oppfatning viktig at Rådgiver ikke får mulighet til å inneha arbeid i andre finansbedrifter som krever autorisasjon innen Sparing og Investering eller i Kreditt.

2.3 Rådgivers anførsler 
Rådgiver erkjenner å ha gjort en feil. Rådgiver har ikke inngitt noen kommentarer til innholdet i Meldingen. FinAut har informert Rådgiver om at faktumbeskrivelsen i Meldingen dermed vil bli lagt til grunn. 

3. Disiplinærutvalgets vurdering

3.1 Vurdering av brudd på God skikk
Disiplinærutvalget i FinAut skal ta stilling til om Rådgiver har begått alvorlige eller gjentagende brudd på God skikk eller på andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon, til rådgivningen, saksbehandlingen eller til virksomheten, jf. FinAuts regelverk § 3 8 bokstav b). Disiplinærutvalget skal ifølge samme bestemmelse så ta stilling til om eventuelt brudd skal ilegges sanksjon. 

Rådgiver har ikke fremsatt noen innsigelser til Meldingen og Disiplinærutvalget legger dermed Bedriftens faktumbeskrivelse til grunn. 

Disiplinærutvalget legger til grunn at Rådgiver ved flere anledninger har overført midler fra kontoer tilhørende Bedriftens kunder til Rådgivers private kontoer. I tillegg har Rådgiver foretatt en overførsel fra en kundes konto til et firma knyttet til en eiendel tilhørende Rådgiver.

Ovennevnte innebærer klare brudd på God skikk, herunder formålet med reglene som er å sikre at kundens interesser og behov blir ivaretatt på beste måte. 

Disiplinærutvalget vurderer at Rådgiver utvilsomt har begått gjentakende og alvorlige brudd på God skikk og andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon og til virksomheten, jf. FinAuts regelverk § 3-8 bokstav b) jf. bokstav c. 

I det følgende vil Disiplinærutvalget vurdere om Rådgiver skal ilegges sanksjoner.

3.2 Vurdering av sanksjoner
I henhold til FinAuts regelverk § 3-8 bokstav c) kan Disiplinærutvalget ilegge følgende sanksjoner:

1.  Advarsel. I tillegg kan det gis relevante sanksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. For eksempel tilleggsopplæring og veiledning og kontroll.
2.  Fratakelse. Inntil 3 år avhengig av alvorlighetsgrad. I tillegg kan det gis relevante sanksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. For eksempel tilleggsopplæring og veiledning og kontroll.

Det fremgår videre at følgende forhold særlig bør vektlegges i vurderingen av saken: 

Handlingens grovhet, om kunder, markedets integritet eller bransjens omdømme er blitt skadelidende, den ansattes stilling og erfaring, den ansattes medvirkning til opplysning i saken, tiden mellom handlingen og behandling av sanksjonssaken, om advarsel tidligere er gitt samt finansbedriftens rolle.

Bruddene på God skikk er som nevnt vurdert å være alvorlige og gjentakende. Videre har Rådgiver lang erfaring fra bransjen, noe som trekker i retning av at bruddene på God skikk bør sanksjoneres. 

Rådgiver har misbrukt sin stilling til å berike seg selv på kundenes bekostning. Markedets integritet og bransjens omdømme svekkes klart av slike handlinger. Disiplinærutvalget finner dette svært alvorlig.

Videre legger Disiplinærutvalget noe vekt på at bruddene har pågått over en lenger periode, og det har gått relativt kort tid fra handlingene ble begått og behandlingen av denne saken.

Disiplinærutvalget har kommet til at Rådgivers brudd på God skikk er så graverende at FinAuts strengeste sanksjon må ilegges, som innebærer at Rådgiver fratas sine autorisasjoner i Sparing og investering og i Kreditt for tre år. Rådgiver må gjennomføre oppdatert opplæring og avlegge autorisasjonsprøve på nytt før en bedrift eventuelt kan aktivere Rådgivers autorisasjon etter denne perioden. Det er et vilkår at Rådgivers arbeidsgiver anbefaler dette og går god for at vedkommende er skikket, jf. regelverket § 3-8 i). 

4. Disiplinærutvalgets konklusjon

Rådgiver fratas sin autorisasjon i Sparing og investering og i Kreditt for tre år. 

Fratakelsen gjelder i tre år fra autorisasjonen ble satt til hvilende.  

Avgjørelsen kan påklages av Rådgiver til det særskilte klageorganet innen fire uker etter at Disiplinærutvalgets avgjørelse ble meddelt Rådgiver, jf. regelverket § 3-8 c) siste ledd.

 

Disiplinærutvalgets fullstendige behandling i anonymisert versjon (PDF)

Se flere saker om brudd på God skikk her