QaPYVaADNtTIZ4ThzIIiOy21Il6W5IcQoKn6ZcwFSVDO8DoWJ6R2FiCgdS3nT4oK

2018-12-05 Rådgiver fratatt AFR og GOS autorisasjon

Saken gjelder en GOS-godkjent (godkjenningsordningen i skadeforsikring) og AFR-autorisert (autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere) rådgiver sitt brudd på God skikk og brudd på interne retningslinjer.

 

12. desember 2018

Rådgiver ble sommer 2018 kontaktet av en kunde vedrørende et boligkjøp, og hadde samme måned et møte med kunden om finansiering av denne. I møtet ble kunden ikke opplyst om at rådgiver selv var en mulig interessent i boligen. Samme dag eller dagen etter møtet med kunden ble rådgiver og ektefellen enig om å forsøke å kjøpe boligen og la inn et bud. Rådgiver informerte hverken sin leder eller kunden om dette. Bedriften fikk først kjennskap til at rådgiver hadde kjøpt boligen da kunden informerte banken.   

Bedriften hevder at rådgiver gjennom å ha holdt tilbake informasjon om sitt eget bud har handlet i strid med bestemmelsene i God Skikk om å gi kunden fullstendig informasjon og om å unngå interessekonflikt. Videre foreligger det brudd på bedriftens etiske retningslinjer. Det foreligger også brudd på tilliten i forhold til kunden, omverden, arbeidsgiver og til kolleger og nærmeste ledere.

Styret i Finansnæringens autorisasjonsordninger har tatt stilling til om rådgiveren har begått alvorlige eller gjentagende brudd på God Skikk eller på andre sentrale og relevante atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til rådgiveren eller rådgivningen.

Den innklagede er autorisert rådgiver i AFR og GOS. Det er imidlertid ikke arbeid innenfor disse områdene som har ført til at rådgiver er innklaget, men rådgivers opptreden i forbindelse med en kredittsak. Regelverket kommer således ikke direkte til anvendelse. Styret har derfor vurdert om FinAuts regelverk kommer til anvendelse på de anførte normbrudd.  Styret bemerker at krav til håndtering av interessekonflikter/habilitet står sentralt, ikke bare når det gjelder finansiell rådgivning, men også innenfor kredittgivning og er åpenbart å betrakte som sentrale adferdsnormer.

Etter Styrets vurdering foreligger det alvorlig brudd på sentrale og relevante atferdsnormer og på bedriftens interne retningslinjer. Videre anses bruddene for å ha skjedd innenfor et sentralt virksomhetsområde.

Rådgivers handlemåte kan tyde på en manglende vurderingsevne. Rådgiver har vist at personlige interesser kommer foran kundens og bedriftens i en interessekonflikts-situasjon. Rådgiver har vist manglende kunnskaper og/eller ferdigheter i forhold til bransjens etiske standard. Det trekker også i skjerpende retning at rådgiver i denne saken er den profesjonelle parten og at kunden må kunne stole på at rådgiver i varetar hans interesser.  Det understrekes at rådgiver har en selvstendig plikt til å følge gjeldende lover, Finansnæringens Autorisasjonsordningers regler om God skikk, sentrale atferdsnormer og interne retningslinjer.

Rådgivers opptreden har vært skadelig for kunden, bedriften og for bransjens omdømme.

Styret mener rådgivers handlinger er så alvorlig at rådgiver er uskikket til å inneha det ansvaret denne typen stilling/arbeid innebærer.

 

Styrets konklusjon:   

Rådgiver fratas sin autorisasjon og sin godkjenning.

 

Les styrets fullstendige behandling av saken her (anonymisert) >> 


Tidligere publiserte bruddsaker er publisert her >>

Alt om God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling >>