Saken gjelder brudd på God skikk, brudd på eksternt regelverk og brudd på interne retningslinjer ved brudd på bestemmelser om egenhandel ved to tilfeller og mangler/feil ved dokumentasjon.

 

Saksfremstilling

Den innklagede har i mange år vært ansatt som investeringsrådgiver i bedriften, og er autorisert som finansiell rådgiver i AFR. I løpet av ett års tid har rådgiver brutt bestemmelser om egenhandel ved to tilfeller. Det første forholdet gjelder manglende/for sen rapportering av egenhandel. Det andre forholdet gjelder salg av aksjer før bindingstidens utløp for noen av disse.

Videre har bedriften avdekket at rådgiver mangler dokumentasjon i flere rådgivningssaker eller at dokumentasjon er lagret på feil sted. 

Bedriften mener at dette er brudd på interne regler og reglene i verdipapirhandelloven om egenhandel og brudd på God skikk regel 10 «Kundeavtalen og grunnlaget for denne skal dokumenteres og lagres».

 

Styrets vurdering og tilråding

Styret i Finansnæringens autorisasjonsordninger har tatt stilling til om rådgiveren har begått alvorlige eller gjentagende brudd på God skikk eller på andre sentrale og relevante atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til rådgiveren eller rådgivningen. Styret har så tatt stilling til om eventuelle brudd skal medføre enten bortfall av autorisasjonen eller advarsel.   

Brudd på interne-/eksterne krav til egenhandel er ikke direkte omfattet av God skikk-reglene, og FinAuts regelverk kommer således ikke direkte til anvendelse. Styret har derfor vurdert om brudd på lovkrav og interne egenhandelsregler er å anse som brudd på sentrale og relevante atferdsnormer.

Bedriftens interne regler og reglene om egenhandel i verdipapirhandelloven skal blant annet motvirke interessekonflikter, og forhindre at det kan stilles spørsmål ved om ansatte har handlet i en interessekonfliktsituasjon eller på bakgrunn av innsideinformasjon. Av God skikk, regel 6. Interessekonflikt fremgår det at «kundens interesser skal gå foran bedriftens og ansattes interesser. Interessekonflikter skal identifiseres og motvirkes. Dersom dette ikke er mulig, skal kunden tydelig informeres om interessekonflikten før avtale inngås.»

I en tidligere sak bemerket styret at krav til håndtering av interessekonflikter/habilitet og dokumentasjon står sentralt, ikke bare når det gjelder finansiell rådgivning, men også innenfor kredittgivning og er åpenbart å betrakte som sentrale adferdsnormer. Bak bestemmelser om habilitet og interessekonflikter ligger behovet for at beslutninger skal fattes på fritt grunnlag og behovet for at allmenheten kan ha tillit til dette. Denne tilliten er sentral for å kunne opprettholde bransjens omdømme. Habilitetsbestemmelser har blant annet som formål å skape åpenhet rundt situasjoner hvor det kan reises spørsmål ved motivet for handlinger og om mulig eliminere disse.

Styret har på bakgrunn av dette kommet til at forholdet faller inn under regelverket, og at bruddene på egenhandelsbestemmelsene innebærer brudd på sentrale og relevante atferdsnormer.

Videre er kravet til dokumentasjon sentralt innen finansbransjen, og fremgår av lovverk og God skikk. Reglene skal ivareta ulike behov, bl.a. kundens interesse, særlig å forebygge rettskonflikter knyttet til eventuell uenighet om faktum og generelt styrke tilliten til bedriften og finansbransjen.

Når det gjelder rådgivers anførsel om at dokumentasjonen finnes, men bare på et annet sted mener styret at disse tilfellene ikke innebærer brudd på God skikk men brudd på bedriftens interne retningslinjer for utførelse av investeringsrådgivning.  Styret vil likevel påpeke viktigheten av at rådgiver retter seg etter rutiner og systemer bedriften har besluttet at skal benyttes. Bedriften skal i forbindelse med henvendelser fra kunder kunne oversende dokumentasjon uten å måtte lete. Videre skal bedriften kunne gjennomføre en effektiv internkontroll, og raskt og samlet kunne oversende fullstendig dokumentasjon på etterlevelse til relevante tilsynsmyndigheter.

Mangler ved innhentet dokumentasjon for øvrig innebærer brudd på God skikk nr. 10.

Styret har ved vurderingen sett hen til tidligere praksis og etter en samlet vurdering kommet til at Rådgiver gis en advarsel.

Styrets konklusjon: Rådgiver gis en advarsel.

Styrets fullstendige behandling i anonymisert form finnes her.

Se flere saker om brudd på God skikk her