CEIC8Ly89zAMjuTt9Tcovv15884YNK6ZXnjgfYavJxJvqdkRNqRXpYNyzhEr7YwB
bigstock-Business-People-Corporate-Walk-80888387.jpg

2019-09-25 Rådgiver fratatt autorisasjon

Saken gjelder brudd på God skikk-regel nr. 2 profesjonalitet og nr. 6 interessekonflikt. 

 

Saksfremstilling

Den innklagede ble autorisert som rådgiver for noen år siden og har vært ansatt i Bedriften rundt fire år. Rådgiver arbeidet med investeringsrådgivning innen fond og pensjon for storkunder og institusjonelle kunder.

Etter avsluttet arbeidsforhold i Bedriften ble Rådgiver ansatt i et nytt selskap. Rådgiver kontaktet sine tidligere kunder i Bedriften og foreslo reallokering av fondsplasseringer gjennom Bedriften til eiendom utenfor Bedriften. Rådgiver ga overfor kundene inntrykk av fortsatt å være ansatt i Bedriften.

Ingen kunder har gjennomført de foreslåtte eiendomsinvesteringer, og ingen kunder er blitt økonomisk skadelidende. Noen av kundene som har solgt sine fondsandeler i Bedriften etter råd fra Rådgiver, har valgt ikke å reinvestere gjennom Bedriften. Alle kundene har valgt å avslutte prosessen med Rådgiver, som ikke lenger jobber med investeringsvirksomhet, ifølge Rådgiver selv.
 

Styrets vurdering

Styret i FinAut skal ta stilling til om Rådgiveren har begått alvorlige eller gjentagende brudd på God skikk eller på andre sentrale og relevante atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon, til rådgivningen, saksbehandlingen eller til virksomheten, jf. FinAuts regelverk § 3-8 bokstav b). Styret skal ifølge samme bestemmelse så ta stilling til om eventuelt brudd skal medføre enten bortfall av autorisasjonen eller advarsel. Følgende forhold er særlig relevante i vurderingen saken:

«Handlingens grovhet, om kunder, markedets integritet eller bransjens omdømme er blitt skadelidende, den ansattes stilling og erfaring, den ansattes medvirkning til opplysning i saken, tiden mellom handlingen og behandling av sanksjonssaken, om advarsel tidligere er gitt samt finansbedriftens rolle.»

I denne saken er det ikke bestridt at Rådgiver overfor sine tidligere kunder i Bedriften har gitt inntrykk av fortsatt å jobbe i Bedriften og gitt råd til kunder om å omplassere midlene fra fond i Bedriften til «eksterne» eiendomsinvesteringer. Spørsmålet er om dette er i strid med God skikk-regel nr. 2 om profesjonalitet, som lyder:

«Kundebehandlingen skal være redelig og profesjonell. Rammene skal være tydelige for kunden. Når kundens valg ikke er basert på rådgivning, skal dette klart framgå overfor kunden».

Det er de to første setningene i bestemmelsen som er aktuelle her.

Styret finner det utvilsomt at Rådgivers opptreden i denne saken ikke har vært redelig og profesjonell, og at rammene ikke har vært tydelige for kunden. Dette ved at Rådgiver har misbrukt tillitsforholdet kundene har hatt til ham/henne ved å gi inntrykk av fortsatt å representere Bedriften. Styret finner dette forholdet alvorlig, selv om det ikke har ført til faktiske reallokeringer og heller ikke har ført til økonomisk tap for kunden.

Etter styrets vurdering må det reageres tydelig på denne type rådgiveratferd.

Bedriften har anført at det foreligger brudd på God skikk-regel nr. 5, som lyder:

«Informasjonen til kunden skal være korrekt, fullstendig og ikke misvisende».

Etter ordlyden foreligger brudd på bestemmelsen, iallfall tilsynelatende, fordi Rådgiver har gitt direkte feilinformasjon om sitt manglende ansettelsesforhold i Bedriften. Imidlertid tar denne regelen primært sikte på informasjon i tilknytning til de aktuelle investeringer, ikke om ansettelsesforhold og lignende. Etter styrets vurdering kommer derfor bestemmelsen ikke direkte til anvendelse i denne saken.

Endelig har Bedriften anført at Rådgiver har opptrådt i strid med God skikk-regel nr. 6, som lyder:

«Kundens interesse skal gå foran bedriftens og ansattes interesser. Interessekonflikter skal identifiseres og motvirkes. Dersom dette er mulig, skal kunden informeres tydelig om interessekonflikten før avtale inngås».

Styrets oppfatning er at det foreligger klare brudd på denne regelen. Hvorvidt Rådgivers råd til kundene innebærer at Rådgivers og hans/hennes nye arbeidsgivers interesser faktisk er satt foran kundens interesser, har styret ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne avgjøre. Like fullt foreligger en interessekonflikt som Rådgiver skulle ha fått på bordet ved å informere om de faktiske forhold knyttet til nytt ansettelsesforhold. Nå ble det gitt inntrykk av at Rådgiver var helt uten interesse i kundens valg i forlengelsen av de råd som ble gitt, hvilket er sterkt kritikkverdig. Rådgiver skulle ha unnlatt å ta kontakt med kundene og unnlatt å føre dem bak lyset mht. ansettelsesforholdet.

Styrets oppfatning er at Rådgivers handlinger innebærer grove brudd på God skikk-regel nr. 2 og nr. 6. Det er ikke holdepunkter for at kundene er blitt direkte skadelidende, iallfall ikke økonomisk, men markedets integritet og bransjens omdømme svekkes av slike handlinger. Imidlertid bidrar det at Bedriften melder forholdet inn til FinAut og at FinAuts reagerer med adekvate sanksjoner overfor Rådgiver, til at disse skadevirkningene reduseres.

Styret finner etter en konkret vurdering at det foreligger brudd på God skikk-regel nr. 2 og nr. 6, at normbruddene er grove og at de har vært gjentagende. Styret finner det skjerpende at Rådgivers opptreden ut fra sakens opplysninger er utslag av en veloverveid handling.

Styrets konklusjon

Rådgiver fratas sin autorisasjon.

Styrets fullstendige behandling i anonymisert form finnes her. 

Se flere saker om brudd på God skikk her.