Fagplan for kompetanseoppdatering 2022 (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Oppdateringstemaer for alle ordninger

Tema: Ny Finansavtalelov – konsekvenser for ordningene

Ny finansavtalelov er ventet og det er foreløpig usikkert hva konsekvensene for rådgivning vil bli. Aktuelle temaer vil spesifiseres under hver ordning etter hvert som de blir avklart.

Felles tverrgående temaer for alle ordninger

Tema: Etikk

Kjennskap til fagfeltet etikk legger et godt grunnlag for å håndtere etiske utfordringer på profesjonelt og ansvarlig vis. Oppdateringen i etikk for 2022 er spillbasert og kretser rundt tre temaer:
•    Etiske dilemmaer: Håndtere situasjoner der ulike hensyn står mot hverandre. 
•    Profesjonalitet: Etiske utfordringer knyttet til det å ha et kunnskapsovertak og det å representere en yrkesgruppe, bedrift og næring.
•    Næringens rolle og samfunnsansvaret: Sammenhengene den enkelte yrkesutøver og den enkelte finansbedrift inngår i og det ansvar som ligger på næringen og næringens representanter.

Temaer for de ulike ordningene

Tema for Personlig økonomi 1 – felles tema for personforsikring, kreditt, sparing og investering

 • Tema: Rådgivning/veiledning for kunder som er på vei inn i eller har økonomiske problemer

Bankene kan hjelpe sine kunder med råd om privatøkonomi og gjeldssituasjon. Finansnæringen ved Finans Norge og NAV har innledet et samarbeid for å gjøre veien kortere for de som sliter økonomisk. Hjelpemidlene er mange, men det betinger at man tar tak i problemene tidsnok. Det er bedre og billigere å forebygge økonomiske problemer enn å reparere. 

Tema for sparing og investering

 • Tema 1: Kryptovaluta    

Kryptovaluta er for de fleste relativt nytt og spørsmålene er mange. Samtidig er det stadig flere nordmenn som allerede har forsøkt seg på investeringer i kryptovaluta. Det er knyttet stor risiko til kjøp av kryptovaluta og markedet er både desentralt og uregulert. Regjeringen skriver blant annet at det er bred enighet internasjonalt om at kryptovaluta utgjør en risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Alt dette gjør det utfordrende for både kunder og bankene å forholde seg til kryptovaluta.

Temaer for kreditt

 • Tema 1: Restrukturering, ref. utlånsforskriftens § 11

Bakgrunnen her er rundskrivet «Utlånspraksis for boliglån og forbrukslån» (2021) fra Finanstilsynet: § 11 Restrukturering. Kunder som har behov for restrukturering av sin gjeld, og som i mange tilfeller er i en vanskelig økonomisk situasjon, vil kunne komme i et avhengighetsforhold til banken. Finanstilsynet understreker at slike forhold pålegger banken som profesjonell part et særlig ansvar for ikke å utnytte kundenes utsatte situasjon. Det forutsettes også at foretaket gir utfyllende informasjon til kunden om hvilke alternative løsninger, herunder gjeldsordning, som kan bedre kundens situasjon.

 • Tema 2: Grønne lån

Stadig flere banker tilbyr «grønne boliglån». Det er imidlertid ikke enhetlig standard for slike lån, utover at de som tilbyr dette gir en renterabatt dersom lånet typisk benyttes til bygging eller kjøp av en energieffektiv bolig. Banker som ikke opererer med begrepet «grønne boliglån» kan likevel ta hensyn til de samme kriteriene i sin ordinære kredittvurdering.

 • Tema 3: Risiko for hvitvasking i kredittsaker

Eiendom blir ofte trukket frem som et risikoområde når det gjelder hvitvasking. Det er derfor viktig å kjenne til typiske situasjoner der hvitvasking forekommer, for eksempel i form av overfakturering ved bygging eller ved kjøp og salg av bolig.  

Felles temaer for skadeforsikring og personforsikring

 • Tema 1: Ny forsikringsformidlingslov

Ny forsikringsformidlingslov ble innført januar 2022 for å gjennomføre EUs direktiv om forsikringsdistribusjon. Det er noen sentrale endringer som er relevante for rådgivere i forsikring og som forsterker kundenes interesse i avtaleforholdet, og for å sikre likebehandling av ulike distributører. Endringene utvider forsikringsdistribusjon til å gjelde all mellomleddsvirksomhet.

 • Tema 2: Standardisert informasjonsdokument (IPID)
  Settes opp som tema når implementering er avklart

Temaer for skadeforsikring

 • Tema 1: Skadeforebygging- el-sparkesykkel

El-sparkesykler er et relativt nytt element i trafikkbildet, og antallet har vokst seg stort i løpet av kort tid. Med økende antall og økt bruk har det blitt meldt om flere personskader. El-sparkesykler er i liten grad regulert i dag og det viktig å kjenne til hvilke forsikringsdekninger som finnes.

 • Tema 2: Skadeoppgjør og bærekraft

Klima og naturutfordringene er særlig relevant for skadeforsikring, fordi kjernevirksomheten skal gi kunden økonomisk trygghet. Dersom vi ikke gjør tiltak som reduserer klimautslipp, vil naturrisiko øke og trolig vil det være områder som det blir krevende å forsikre. Skadeforsikringsselskapene må ha et fremtidsrettet risikofokus og legge til rette for at kundene kan gjøre bærekraftige valg. 

Temaer for personforsikring

 • Tema 1: Personforsikring og bærekraft

I Norge er 1 av 10 uføre og utviklingen blant unge uføre har steget med 10 % hvert år siden 2010. Dette er en utvikling som bekymrer vår bransje.  Ca. 6 av 10 unge uføre sliter med psykiske plager eller atferdsproblemer. At flere unge faller ut av arbeidsmarkedet gir ikke bare en økonomisk utfordring, men også utfordring på livskvaliteten til den enkelte. Denne samfunnsutviklingen bygger ikke oppunder FN’s bærekraftmål.

 • Tema 2: ROFF, Register over forsikringssøkere og forsikrede

Det overordnete formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikovurdering og redusere risikoen for spekulasjon og mulig forsikringssvindel. Alle kunder som søker/kjøper personforsikringer som krever egenerklæring om helse må samtykke i at avgjørelsen knyttet til deres helse blir registrert i ROFF dersom resultatet blir avslag, reservasjon eller pristillegg. 

 • Tema 3: Flytting av personforsikringer

Ny bransjeavtale for flytting av personforsikringer trådte i kraft 1. mai. Bransjeavtalen regulerer krav og informasjonsplikt ved flytting av personforsikringer.

Temaer for forsikring næringsliv

Fagplanene for personforsikring næring og skadeforsikring ble ferdigstilt i 2021. Fagrådet for forsikring næringsliv har vurdert at det ikke er noen nyheter/faglige endring i selve fagplanene, som danner grunnlag for oppdateringstemaer for de som ble autorisert i 2021. Det er likevel noen temaer som er på vent som skal avklares i løpet av 2022, samt fast årlig oppdatering i etikk som gjelder for alle ordninger.

Se punkt A: Ny Finansavtalelov – konsekvenser for ordningene – på vent
Se Punkt B: Fast årlig tema i etikk
Se punkt F: IDD og IPID når implementering er avklart – på vent


Temaer for informasjonsgivere

 • Tema 1: Kryptovaluta (tilsvarende krav som for sparing og investering)    

Mange kunder er interessert og har spørsmål rundt kryptovaluta, og en del investerer også i dette. 
Det skaper nye utfordringer. Det er knyttet stor risiko til kjøp av kryptovaluta og markedet er uregulert. Regjeringen skriver blant annet at det er bred enighet internasjonalt om at kryptovaluta utgjør en risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. 

 • Tema 2: EU’s arbeid med bærekraft

EUs handlingsplan for bærekraftig finans skal akselerer det grønne skiftet og blant annet bidra til å innfri forpliktelsene i Parisavtalen. En utfordring med bærekraft i finans og samfunnet ellers er mangelen på en felles forståelse og rammeverk av hva som faktisk er bærekraftig. EU har derfor vedtatt to forordninger om henholdsvis offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren og et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet.