Fagplan for kompetanseoppdatering 2021 (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Oppdateringstemaer for alle ordninger

Tema: Ny Finansavtalelov – konsekvenser for ordningene

Ny finansavtalelov er ventet og det er foreløpig usikkert hva konsekvensene for rådgivning vil bli. Aktuelle temaer vil spesifiseres under hver ordning etter hvert som de blir avklart.

Felles tverrgående temaer for alle ordninger

 • Tema 1: Systematisk håndtering av etiske dilemmaer

For å kunne anvende etikkens verktøy i møte med arbeidshverdagens dilemmaer, må en være fortrolig med det fagstoffet som skal brukes. Det er derfor avgjørende at en fortsetter å trene på å oppdage dilemmaer og håndtere dem på systematisk vis.

 • Tema 2: Etikk og bærekraft

En rekke finansbedrifter har forpliktet seg til et systematisk arbeid for en bærekraftig utvikling. Det gjør bærekraft til et relevant hensyn i møte med dilemmaer og andre etiske utfordringer.

 • Tema 3: EU’s arbeid med bærekraft

En utfordring med bærekraft i finans og samfunnet ellers er mangelen på en felles forståelse og rammeverk av hva som faktisk er bærekraftig. EU har derfor vedtatt to forordninger om henholdsvis offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren og et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Disse vil i stor grad tas inn direkte i norsk rett som de er. På bakgrunn av dette anses det som viktig at autoriserte allerede nå kjenner til EU sitt arbeid med bærekraft og hovedpunkter i forordningene.

 

Temaer for sparing og investering

 • Tema 1: Egen pensjonskonto (EPK)

Egen pensjonskonto (EPK) er innført fra 2021. Alle pensjonskapitalbevis skal nå kunne samles og forvaltningsprisen skal bli lik for kollektive og private løsninger. Dette skal gi arbeidstagere bedre oversikt og en høyere pensjon, ikke minst som følge av lavere samlede kostnader. Rådgivere for sparing og investeringer bør ha nødvendig kunnskaper om dette temaet, slik at de kan gi informasjon og råd til beste for kunden. FinAut har utviklet et kurs som er obligatorisk for rådgivere i sparing og investering og kan benyttes av alle ansatte i FinAuts medlemsbedrifter.

 • Tema 2: Bærekraft ved sparing og investering

Det er i økende grad anerkjent at bærekraftsfaktorer kan påvirke risiko og avkastning, i takt med at det stadig utvikles og tilbys flere spareprodukter på markedet som profileres som bærekraftige. Kunder har et tydeligere ønske om å vite både hvordan midlene deres investeres, og at sparepenger kan bidra til en positiv samfunnsutvikling. Bærekraft vil med dette bli en integrert del av rådgiving knyttet til sparing og investering. Det er derfor viktig å sikre at kandidaten har tilstrekkelig kompetanse til å informere og rådgi kunden, samt avdekke kundens preferanser om bærekraft.

 

Temaer for kreditt

 • Tema 1: Ny utlånsforskrift

Boliglånsforskriften og forskrift om utlånspraksis for forbrukslån slås sammen til en forskrift – utlånsforskriften – fra og med 01.01.2021. Den nye, sammenslåtte forskriften er i all hovedsak lik de to utgående, med noen mindre justeringer og presiseringer som rådgivere må kunne.

 

Felles temaer for skadeforsikring og personforsikring

 • Tema 1: Det nye forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

Settes opp som tema når implementering er avklart

 • Tema 2: Standardisert informasjonsdokument (IPID)

Settes opp som tema når implementering er avklart

 

Tema for skadeforsikring

 • Tema 1: Skadeforsikring, generelle produkter

Som følge av Covid-19 og restriksjoner rundt utenlandsreiser, opplever flere forsikringsselskaper at mange av kundene sier opp reiseforsikringene sine. Temaet tydeliggjør at reiseforsikringen dekker mer enn kun reiser til utlandet.

 • Tema 2: Bobilbruk – skadeforebyggende råd

Sommeren 2020 ble preget av Covid-19 bl.a. ved at svært mange kjøpte seg bobil for å feriere i Norge, noe som medførte mange nye og uerfarne bobilførere på norske veier.  Det er mye som er annerledes ved å kjøre en bobil fremfor en personbil, så rådgiver må forstå at det er viktig å gi god og nyttig informasjon når kunde kontakter selskapet for å få forsikret bobilen. 

 

Tema for personforsikring

 • Tema 1: Rådgivningsplikt

Gjennom et levende liv skjer det kontinuerlige endringer, også økonomisk. For rådgivere er det blant annet viktig å forstå at livsendringer påvirker en privatøkonomi når sykdom eller dødsfall rammer kunden. Rådgivningsplikten er viktig og innebærer at enhver kundesamtale hvor personforsikring er tema, skal kundens behov avdekkes.

 • Tema 2: Oppsigelse av personforsikring på bakgrunn av manglende betalingsevne

Manglende betalingsevne rammer mange av våre kunder i løpet av den tiden de har behov for forsikringer. Det er viktig at rådgivere vet hvordan de skal møte kunder som tar kontakt ved redusert betalingsevne, hvilke rettigheter kunden kan ha i slike situasjoner og hvilke plikter har selskapene har, samt hvilken rådgivningsplikt som påhviler rådgiver.
 

Fagplan for kompetanseoppdatering 2021 (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)