Kvinne smiler.
Oppdateringstemaer 2024

For å vedlikeholde og sikre oppdatert kompetanse hos alle rådgivere publiseres årlige oppdateringstemaer for hver ordning definert av fagrådene i en felles fagplan.

Fagplanen er en sammenfatning av hva fagrådene i Finansnæringens autorisasjonsordninger mener at rådgiverne skal repetere og være oppdatert på i det aktuelle året. Fagplanen oppdateres med nye temaer gjennom året.

For medlemmer

  • Fagplan kompetanseoppdatering 2024
  • Kompetanseoppdateringer siste fem år: 2019-2023

Oppdateringer

 

Sentrale temaer i 2024

Finansnæringen speiler samfunnet rundt oss. Omgivelsene er både omskiftelige og uforutsigbare. Derfor tar temaene i tverrgående emner og autorisasjonsordningene utgangspunkt i den situasjonen landet vårt og husholdningene preges av, med økte renter, prisvekst, klimautfordringer og naturskader. Det er viktig å vite fakta om og ha forståelse for sammenhengen mellom økonomi og psykisk helse, kompetanse gir grunnlag for å senke terskelen til å «snakke om det».

Andre aktuelle temaer i 2024 er blant annet interessekonflikter, sammenheng mellom nominell rente og realrente – makroøkonomi, repetisjon av rentefond som er blitt mer aktuelt, refinansiering av forbruksgjeld/ utlån til personer med økonomisk utfordringer, fremtidsfullmakt, forsikringssvindel, reiseforsikring og naturskade. I tillegg er det oppdateringer innenfor de ulike fagområdene som følge av endringer eller nytt regelverk, samt egne temaer for forsikring næringsliv.

Autoriserte rådgivere som er oppdaterte og har relevant kompetanse for rådgivningssamtaler bidrar til å skape Trygg rådgivning.
 

Felles tverrgående temaer for alle ordninger 

Økonomi og psykisk helse:
Flere kunder har økonomiske utfordringer og mange snakker om at det er dyrtid. Rådgivere som er i kontakt med kunder som har økonomiske utfordringer har et ansvar for å gi trygg rådgivning. De må derfor ha grunnleggende kunnskap og forståelse om sammenhengen mellom økonomi og psykisk helse for å kunne bistå kundene på en god måte.  

God skikk:
Årets oppdatering retter spesielt fokus på god håndtering av reglene om interessekonflikt som er avgjørende for tilliten til den enkelte finansbedrift og til finansnæringen som sådan. Grunnlaget ligger i bedriftskulturen og i en tydelig holdning i alle ledd i organisasjonen, ikke minst hos ledelsen. Kundens interesser skal komme først.

Etikk:
I perioder med høy prisøkning, vil mange forbrukere oppleve økonomiske utfordringer. Det gjør det særlig viktig å rette oppmerksomheten mot finansnæringens samfunnsoppdrag og bedriftenes samfunnsansvar. Det aktualiserer dessuten finansnæringens ansvar for å la kunnskapen komme forbrukerne til gode, i tråd med profesjonsetikken. 

 


Felles tema for Personforsikring, Kreditt, Sparing og investering

Grunnleggende personlig økonomi

Tema: Fremtidsfullmakt
Stadig flere kunder ønsker å sette opp fremtidsfullmakt. Alvorlig sykdom kan gjøre at man en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis man oppretter fremtidsfullmakt, kan man bestemme at noen man stoler på, skal ta vare på sine interesser den dagen man ikke klarer det selv. Vergemålsloven definerer hva en fremtidsfullmakt er. Det er viktig at rådgivere kjenner til reglene for fremtidsfullmakt for å kunne veilede kundene om dette.

Felles tema for Sparing og investering, og Kreditt

Tema: «Den reale betydning»
Den reale betydningen i makroøkonomi refererer til økonomiske verdier eller målinger som er justert for inflasjon. I senere tid har rentene kommet opp som følge av stigende kostnader i samfunnet. For å håndtere den økte pris-, lønns- og kostnadsveksten har Norge Bank økt sine renter kraftig. 
Rådgivere skal forstå at nominelle renter kan være høye mens realrentene på samme tid er lave. Rådgivere skal videre forstå hvilke typer renter (nominelle eller reelle) som er mest relevante i ulike økonomiske og finansielle sammenhenger. Dette innebærer en forståelse av hvordan disse rentene påvirker ulike økonomiske beslutninger og strategier.


 

Sparing og investering

Tema 1: God skikk i Sparing og investering
Rådgivere skal kunne anvende bransjenormen God skikk på fagområdet Sparing og investering.

Tema 2: «Mer aktuelt med rentefond»
Et stigende rentenivå har gjort at rentefond igjen har kommet i fokus som investeringsalternativ. Det er viktig å være oppmerksom på at det finnes et bredt spekter av rentefond, og at ulike typer rentefond varierer betydelig i risikoprofil og investeringsstrategi. Ved økt etterspørsel fra kunder er det viktig at rådgivere kan forklare hva rentefond er, og at det finnes vidt ulike typer rentefond, med ulik risiko og avkastningspotensial. Rådgivere må også kjenne til de viktigste egenskapene ved ulike typer rentefond, og særlig hvilken virkning endringer i det generelle rentenivået har på verdiutviklingen i ulike typer rentefond.

 


Kreditt

Tema 1: Lov om låneformidling
Det er innført ny lov om låneformidling. Rådgivere skal kjenne til låneformidlingsloven med forskrift, og kravene til konsesjon, kompetanse og godtgjørelsesordninger som følger av denne. Formålet med loven er styrke forbrukernes rettigheter og trygghet på kredittområdet. 

Tema 2: Boligkjøpsprosessen
Temaet om boligkjøpsprosessen er nytt i fagplanen. Krav om kunnskap og kompetanse om prosessen ved kjøp av bolig følger av låneformidlingsforskriften, og omfatter de krav, regler og offentlige gebyrer som gjelder i denne prosessen. Sentralt er også kunnskap om begreper knyttet til bolighandelen, forståelse av boligbehovet, behovet for finansiering og at dette er faktorer som ofte endrer seg over tid.

Tema 3: Refinansiering av forbruksgjeld/utlån til personer med økonomisk utfordringer
Mange kan ha nytte av å samle eller refinansiere sine låneforpliktelser, men bankene må forsikre seg om at kunden forstår konsekvensene og virkningene av dette, for eksempel at boligen pantsettes og at løpetiden forlenges. For noen forbrukere kan den økonomiske situasjonen være så vanskelig, at en refinansiering bare utsetter og i verste fall forsterker problemene på lengre sikt. Rådgivere skal kunne vurdere om en refinansiering av forbruksgjeld er i kundens interesse gitt den privatøkonomiske situasjonen vedkommende befinner seg i, og være i stand til å formidle dette til kunden.

 


Skadeforsikring privat

Tema 1: God skikk for Skadeforsikring
Autoriserte rådgivere skal kunne anvende bransjenormen God skikk på fagområdet skadeforsikring

Tema 2: Forsikringssvindel
I forsikringsbransjen ser man en oppadgående trend i antall sviksaker. Bedragerier er den kriminalitetsformen i Norge som øker mest. De fleste sviksakene er tilknyttet privat skadeforsikring. Forskning tilsier at man vil se en økning i svindel, også forsikringssvindel, når den økonomiske handlingsfriheten til folk går ned. Rådgivere skal med dette blant annet kjenne til de mest vanlige svikmetodene både ved tegning og ved oppgjør og hvordan man kan bidra til å redusere og avdekke sviksaker.

Tema 3: Naturskade
Endret klima påvirker skadeforsikringsselskapene og Naturskadepoolen. Det blir varmere, våtere og nedbøren kommer oftere som styrtregn (intens nedbør over kort tid). Konsekvens er endrede flommønstre og vann på avveie. Naturskadeforsikringsordningen sikrer og vedlikeholder en god katastrofeberedskap og rasjonell koordinering i forhold til materielle tap. Rådgiveren skal kjenne til Norsk Naturskadepool, naturskadeforsikringsloven, hva som regnes naturskade, samt hvordan naturskade forsikres. 

Tema 4: Reiseforsikring
Klimaendringer har ført til hyppigere og mer ekstreme værhendelser som flom, orkaner, skogbranner og oversvømmelser. Slike hendelser kan påvirke reisen og det er viktig å kjenne til hvor man bl.a. frarådes å reise når slike hendelser er i anmarsj/allerede oppstått på reisemålet, og hva reiseforsikringen dekker dersom man er i et område der slike hendelser oppstår.

 

 

Personforsikring privat

Tema: Økonomiske konsekvenser for unge uføre
Forsikringsbransjen ser med uro på det sterkt voksende antallet som blir uføre i Norge. I dag er det i underkant av 400.000 uføretrygdede personer. Det som er spesielt foruroligende er at det er størst økning i antall uføre bland de helt unge. Statistikken viser at største økningen er psykiske lidelser. For unge uføre er den økonomiske konsekvensen stor.  Forsikringsbransjen jobber nå med å forebygge økonomisk utenforskap. Personforsikringsrådgivere skal være oppmerksomme på den samfunnsmessige utviklingen og konsekvensene for denne gruppen. 

 

 

Skadeforsikring næring

Tema 1: Metoder for fastsettelse av premiegrunnlaget for næringsbygg/boligbygg/sameie. 
Det foretas mange feil av dette hos rådgiverne både mellom selskaper og mellom rådgivere i samme selskap. Rådgivere må kunne beregne et fullverdiggrunnlag som danner grunnlaget for forsikringssummen. Felles for bransjen er bruk av Finans Norge forsikringsdrifts takst. Takst og indeks (finansnorge.no). 

Tema 2: Reassuranse og reassuranseprogram
Reassuranse hjelper forsikringsselskaper med å spre og håndtere risiko. Det kan bidra til å beskytte forsikringsselskapets økonomiske stabilitet, effektivisere forvaltningen av kapital, håndtere krisestyring og påvirke konkurranseevne. Rådgivere skal derfor ha kjennskap til ulike former for reassuranse/gjenforsikring og forstå hvordan dette kan brukes som verktøy for kapitalstyring.

Tema 3: Ansvar innen bygg og anlegg
Rådgivere skal ha god forståelse av hva en ansvarsforsikring er, og hvilket ansvar den er ment å omfatte. Fagplanen for skadeforsikring næring er utvidet med et punkt om ansvar innen bygg og anlegg NS. Ansvar innen bygg og anlegg NS er et komplisert område særlig i bygg og anleggsbransjen det er viktig å ha noe kjennskap til.

Tema 4: Recall-dekning
Fagplanen er oppdatert med tilleggsdekningen Recall. Rådgivere skal kjenne til hva tilleggsdekningen Recall omfatter. Dekning gjelder for tilfeller av tilbakekallelse i forbindelse med produserte og leverte produkter. 

 

 

Personforsikring næring

Tema 1: Tariffavtaler 
Mange virksomheter er bundet av tariffavtaler, som plikter dem å tegne predefinerte forsikringspakker (YS/GL/Ulykke). Disse definerer både dekningsomfang, hvilke personer som pliktes dekket, begunstigelsesregler og samordningsregler. Rådgivere skal med dette kjenne til de viktigste tariffavtalene som gir utvidede forsikringsrettigheter, samt evne å kartlegge den enkelte virksomhets eventuelle forsikringsbehov i lys av dette.

Tema 2: Forsikringer på tvers av landegrenser og begrensninger ved krig og terror 
Mange virksomheter har grenseoverskridende virksomhet som kan legge føringer for forsikringsbehovet deres. Ofte oppstår problemstillinger knyttet til forsikringsplikt og begrensninger som gjelder ved at Norske ansatte jobber i utlandet – samt når virksomheten ansetter utenlandsk arbeidskraft. I tillegg oppstår det ofte utfordringer ved forsikring av ansatte som skal arbeide i krigsutsatte områder. Problemstillingen har den seneste tiden blitt ytterligere aktualisert gjennom krigen i Ukraina og Israel/Gaza – da virksomheter kan ha ansatte i krigsutsatte områder. Rådgivere bør ha kjennskap til de viktigste reglene som gjelder ved arbeid i utlandet, kravene som stilles ved ansettelse i Norge samt hvilke begrensninger som gjelder ved krig- og terror.

Tema 3: Ansvarsbegrensning – forbehold om redusert erstatning
Forsikrede risikerer avkortning i erstatning etter skade som skyldes en virksomhet eller aktivitet som forsikringsforetaket har tatt helt eller delvis forbehold om, eller ved brudd på sikkerhetsforskrifter. Begrunnelsen for at foretaket skal kunne ta forbehold om erstatningsplikten ved brudd på forbehold er plikten til å beregne risikoriktige priser. Rådgivere må med dette vite at forsikringsavtalen kan inneholde forbehold, at forsikringsselskapet har plikt til å informere om dette, samt at brudd på ansvarsbegrensningene kan føre til at selskapet avslår eller foretar avkortning i erstatningsoppgjøret.