sOxS7HjNDlGtHT5cI8YGWqnpv1ICY65E3A8Cq0f7JpHzV8dyCoulUsovl37z0tSW

Autorisasjonsordningen er helt avgjørende for å opprettholde tilliten til finansbedriftene

shutterstock_720827572.jpg

 

En tingrett har avsagt en dom av betydning for FinAut. Dommen sier at finansbedriften plikter til å melde inn grove eller gjentatte brudd på God skikk, uavhengig av om plikten er lovfestet. Tingretten uttalte også at autorisasjonsordningen er «helt avgjørende» for å opprettholde tilliten til finansbedriftene.

 

Man kan ikke avtale seg bort fra plikten til å melde brudd på God skikk

Utgangspunktet for saken var at en autorisert rådgiver ble innkalt til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven (§ 15-1) som følge av noen sentrale regelbrudd ved håndtering av byggelån.

Rådgiveren valgte å si opp arbeidsforholdet og inngå sluttavtale i stedet for å bli sagt opp. I sluttavtalen ble det avslutningsvis avtalt at «ethvert mellomværende i tilknytning til arbeidsforholdet» var avgjort mellom partene, og at de ikke hadde «øvrige krav i den forbindelse».

Rundt en måned deretter klaget finansbedriften rådgiveren inn for FinAut som følge av påståtte brudd på God skikk. Etter ytterligere tre måneder ble rådgiver fratatt sin kredittautorisasjon for ett år etter vedtak av styret i FinAut, med krav om å bestå ny prøve for å få autorisasjonen tilbake. Rådgiveren påklaget vedtaket til det særskilte klageorganet i FinAut, som opprettholdt fratakelsen og i tillegg ga advarsel knyttet til rådgiverens øvrige tre autorisasjoner.

Rådgiveren anførte for tingretten at finansbedriften hadde opptrådt i strid med sluttavtalen og illojalt ved ikke å informere om at den planla å klage rådgiveren inn for FinAut og ved faktisk å levere inn slik klage. Rådgiveren vant imidlertid ikke frem.

 

Rådgiver burde vært klar over finansbedriftens plikt til å melde brudd

Tingretten understreket at finansbedriften etter FinAuts regelverk har plikt til å melde inn grove eller gjentatte brudd på God skikk, uavhengig av om plikten er lovfestet. Tingretten viste her til at autorisasjonsordningen er «helt avgjørende» for å opprettholde tilliten til finansbedriftene.

Finansbedriften kan med andre ord ikke avtale seg bort fra nevnte plikter etter FinAuts regelverk, noe finansbedriften heller ikke hadde gjort. Tingretten slo fast at rådgiveren burde ha vært klar over finansbedriftens plikt til å melde bruddsaker til FinAut. I den forbindelse minner vi om regelverket § 3-8 bokstav b:

«Hvis medlemsbedriften har grunn til å anta at det foreligger gjentatte eller grove brudd på God skikk eller på andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon, til rådgivningen, saksbehandlingen eller til virksomheten, har den plikt til å melde bruddet til FinAut uten ugrunnet opphold».

Vi minner også om at FinAut kan gi veiledning til finansbedrifter i saker der finansbedriften vurderer å melde brudd.