8qX8pGxIzYENN8Ixna91x7D8eGOwajivQY25atTvvIPAnDBYpPe26c5bdayYbTbS
Menn i dress

2020-01-15 Rådgiver fratatt sin autorisasjon for tre år

Saken gjelder brudd på God skikk-regel nr. 2 profesjonalitet og nr. 6 interessekonflikt. 

Saksfremstilling

Rådgiver er autorisert i henhold til Autorisasjonsordningen i skadeforsikring, og har vært tilknyttet Bedriften som ansatt/franchisetaker/agent i mange år.

Bedriften anfører i hovedsak at Rådgiver har begått omfattende og alvorlige brudd på Bedriftens interne tegningsretningslinjer over lang tid og registret ufullstendige og/eller uriktige kundedetaljer. Bedriften opplyser at de ovennevnte bruddene blant annet har medført at urettmessig provisjon er utbetalt til Rådgiver, uriktig beregning av premie og potensielt uriktige skadeutbetalinger.

Rådgiver anfører i hovedsak at rutinene ikke var tydelig nok kommunisert, og at Rådgiver ikke har brutt rutinen etter at han/hun ble oppmerksom på denne. Rådgiver mener han/hun ikke har noen saker på seg ang. bevisste feil og at han/hun alltid har jobbet for hva som er best for Bedriften og kunden.

Styrets vurdering

I denne saken er det ikke bestridt at Rådgiver har begått en rekke brudd på Bedriftens tegningsretningslinjer.  Etter styrets vurdering er dette klart i strid med God skikk-regel nr. 2 om profesjonalitet, som blant annet stadfester at kundebehandlingen skal være redelig og profesjonell. Videre følger det av God skikk-regel nr. 6 om interessekonflikter at:

«Kundens interesser skal gå foran bedriftens og ansattes interesser. Interessekonflikter skal identifiseres og motvirkes. Dersom dette ikke er mulig, skal kunden informeres tydelig om interessekonflikten før avtale inngås.» Ved at Rådgiver får provisjon basert på tegnede forsikringer har Rådgiver en egeninteresse i å tegne flest mulig avtaler. At de regler som gjelder for tegninger etterleves er avgjørende for å motvirke de interessekonflikter som oppstår i den forbindelse.

Bedriften opplyser at Rådgiverens brudd blant annet har medført at urettmessig provisjon er utbetalt til Rådgiver, uriktig beregning av premie og potensielt uriktige skadeutbetalinger. Selv om det kan hevdes at det for enkelte av disse kundene ikke har vært en ulempe at Rådgiver har brutt tegningsretningslinjene, vil korrekte risikopremier og skadeutbetalinger generelt være i kundenes interesser. Samlet sett er styret av den oppfatning at Rådgiver ikke har satt kundenes interesser foran sine egne interesser, og at God skikk-regel nr. 6 om interessekonflikter er brutt. 

Styret finner etter en konkret vurdering at det foreligger brudd på God skikk-regel nr. 2 og nr. 6, at normbruddene er grove og at de har vært gjentagende, samt at bruddene er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon og til virksomheten, jf. FinAuts regelverk § 3-8 bokstav b).

Styret legger vekt på at bruddene har vært omfattende og alvorlige, og har pågått over lang tid.  Det er ikke godtgjort at kundene er blitt direkte skadelidende, iallfall ikke økonomisk, men markedets integritet og bransjens omdømme svekkes av slike handlinger.

Bedriften har redegjort for hvordan Rådgiverens avlønning har blitt beregnet, herunder i hvilken grad avlønningen har vært salgsbasert og eventuelle kommentarer til hvordan Bedriftens belønningssystemer kan ha påvirket Rådgiveren når det gjelder etterlevelse av God skikk.

Et rent salgsbasert belønningssystem kan gi rådgivere uheldige incentiver til å ikke etterleve regelverket for å oppnå høyere salg og dermed økt provisjon. Selv om bedriftene har et ansvar etter God skikk for å unngå rutiner og systemer (herunder belønningssystemer) som ikke bygger opp under reglene, vil dette ikke frita rådgiverne for ansvar for å etterleve God skikk.

Rådgiver anfører at han/hun ikke har fått tilstrekkelig opplæring. Det at Rådgiver autorisert innebærer at vedkommende har fått opplæring i sitt ansvar, etikk og håndtering av interessekonflikter, og styret finner derfor ikke grunnlag for å legge vekt på dette.

Etter styrets vurdering er det skjerpende at bruddene er begått av en person med lang erfaring, og at Rådgivers praksis har fortsatt etter at bedriften tok det opp med Rådgiver. Styret finner derfor ikke å legge vekt på Bedriftens belønningssystemer i vurderingen av sanksjon i denne saken.  

Etter en samlet vurdering har styret kommet til at Rådgiver fratas sin autorisasjon for tre år. Dette innebærer at Rådgiver må gjennomføre oppdatert opplæring og avlegge ny autorisasjonsprøve før en bedrift eventuelt kan aktivere Rådgivers autorisasjon på nytt etter denne perioden. Det er et vilkår at Rådgivers arbeidsgiver anbefaler dette og går god for at vedkommende er skikket, jf. jf. regelverket § 3-8 h).

Styrets konklusjon

Rådgiver fratas sin autorisasjon for tre år.

Styrets fullstendige behandling i anonymisert form finnes her. 

Se flere saker om brudd på God skikk her.